آموزش Selectors در CSS

آموزش Selectors در CSS

آموزش Selectors در CSS

 

برای شروع کار در فایل .html خود تگ های تو در تو بنویسید.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson 4</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson4.css">
</head>
<body>
<p>1-farkiantech => info@farkiantech.com</p>
<p>i am a student</p>

<div>
 <p>p in div</p>
 <div>
  <p>p in 2 div <a href="">click here</a></p>
 </div>
</div>

</body>
</html>

 

p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

 

در اینجا میبینید که تمام تگ های p یک مدل می­شوند. ممکن است شما بخواهید هر کدام خصوصیات مربوط به خود را داشته باشند.

 

آموزش Selectors در CSS

حال میتوانیم css خود را به روش دیگری بنویسیم. برای مثال کد زیر را نگاه کنید که تعریف کردیم div p{ } به این معناست که pهایی که در تگ های div هستند.

 

div p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

 

فقط pهایی را استایل میدهد که در div قرار دارند.

 

آموزش Selectors در CSS

اگر p اخر در span قراربدهیم، خروجی به صورت زیر میشود.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson 4</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson4.css">
</head>
<body>
<p>1-farkiantech => info@farkiantech.com</p>
<p>i am a student</p>

<div>
 <p>p in div</p>
 <div>
  <span>
  <p>p in 2 div <a href="">click here</a></p>
  </span>
 </div>
</div>

</body>
</html>

 

در اینجا به دلیل اینکه span ما زیر مجموعه ای از div هست هیچ تغییری صورت نمیگیرد.

 

آموزش Selectors در CSS

حال میخواهیم فقط یک p خاص را استایل دهیم.

کد css را به این صورت تعریف میکنیم که div > p{ }. به این معناست که p را انتخاب کن که مستقیما در div است.

 

div > p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

 

آموزش Selectors در CSS

 

حال میخواهیم رنگ لینک ها سفید باشد.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>lesson 4</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lesson4.css">
</head>
<body>
<p>1-farkiantech => info@farkiantech.com</p>
<p>i am a student</p>

<div>
 <p>p in div</p>
 <div>
  <span>
  <p>p in 2 div <a href="">click here</a></p>
  </span>
 </div>
</div>
<a href="">click here</a>

</body>
</html>

 

div p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

a{
 color: white;
}

 

در اینجا دو لینک تعریف کردیم که لینکی که پایین صفحه است و در تگ div نیست هم سفید میشود و دیگر مشخص نیست.

 

آموزش Selectors در CSS

در اینجا بهتر است مشخص کنیم هدفمان کدام لینک است. برای این کار مینویسیم p a{ } یعنی تگ aهایی که در p ها هستند.

 

div p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

p a{
 color: white;
}

 

آموزش Selectors در CSS

و همچنین بهتر است به صورت زیر نوشته شود.

 

div p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

div p a{
 color: white;
}

 

آموزش Selectors در CSS

حال میتوانیم رنگ لینک اخر را تغییر دهیم.

 

div p{
 color: #ffffff; 
 font-size: 200%; 
 background-color: rgba(100,0,0,0.5);
}

div p a{
 color: white;
}

a{
 color: pink;
}

 

آموزش Selectors در CSS

 

برای دیدن آموزش های بیشتر جزوات CSS را دنبال کنید.

 

قسمت قبل آموزش (آموزش رنگ ها در css)

قسمت بعد آموزش (آموزش pseudo classes در CSS)

 

فاطمه صابری

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: