دسته بندی ها

آخرین ارسال ها

اینستاگرام

مارا دنبال کنید

جزوه اموزشی زبان فرانسه_صرف فعل نامیده شدن

آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه : در ادامه درس قبل، ما ابتدا صرف فعل کامل s’appeler را خواهیم یاد گرفت و بعد از آن دو نکته دستوری، مکالمه ها و تمرین­های درس اول را همراه با هم خواهیم خواند.

 

Conjugaison de verbe s’appeler au présent ;

Je m’appelle

Tu t’appelles

Il elle s’appelle

Nous nous appelons

Vous vous appelez

Ils elles s’appellent

آموزش زبان فرانسه :  فعل نامیده شدن، این فعل از فعل­های دو ضمیری هست و همانطور که یاد گرفتید، هنگام صرف کردن، دو ضمیر گفته می­شود( به رنگ آبی مشخص شده است) افعال دوضمیره، افعالی هستند که همیشه با یک ضمیر انعکاسی می‌آیند. افعال دوضمیره را می‌توان به وسیله ضمیر انعکاسی «se» که قبل از مصدر فعل می‌آید در دیکشنری شناسایی کرد، شناسه­ها را بخاطر می­سپاریم.

 

• Masculin et féminin (مذکر و مونث)

Il s’appelle Yves. Elle s’appelle Alice.

 

Il est français. Elle est française*.

*: در این دو جمله صفت فرانسوی که ملیت برای دو ضمیر او (مذکر و مونث) آورده شده است، تنها با اضافه کردن حرف e، صفت مذکر به صفت مونث تبدیل شده است.

 

 

• L’interrogation avec qui (pour une personne)  (پرسش با کلمه چه کسی؟ یا کی؟ برای یک شخص)

Qui est-ce ?

– C’est Nicole.

 

 

 

 

 

Bienvenue

 

1. – Bonjour, monsieur. Vous vous appelez… ?

– Doucet. Yves Doucet. Et voici ma femme,

Alice.

– Bonjour, madame.

 

2. – Bonjour. Je suis Alice Doucet. Vous êtes

madame Falco ?

– Bonjour. Oui, je m’appelle Nicole Falco.

Aldo, mon mari.

– Arnaud ?

– Non. Aldo. Il s’appelle Aldo.

 

3. – Qui est-ce ?

– C’est Aldo. Aldo Falco.

– Aldo ? Il est italien ?

– Oui, et elle, c’est Nicole, elle est française.

 

4. – Tu t’appelles Giacomo ! Tu es italien ?

– Oui, oui. Je suis italien.

 

 

Découvrez     

1. Club Océan CD 2 -9

Écoutez et associez les dialogues et les dessins.

 

 

 

 

 

Entrainez-vous

 

2. Qui est-ce ?

Complétez les phrases avec le verbe être au présent

Et je, il, elle ou vous.

 

1 -Tu Alex?

-Non, … suis Théo. Voilà Alex.

2 – … êtes française ?

-Moi? Oui, je … française.

3 Madame Khalifa, elle … française?

-Oui, est française.

4 – Qui est-ce?

– C’…  Laurent.

5 -Aldo, c’… mon mari, … est italien.

 

 

3. Jeu

Trouvez le mot et complétez.

1. Voici ma …, Caria.

2. C’est Yves, mon …

3. Elle s’…  Marlène.

4. Mon … ? Falco.

5. Alice Doucet est …

6. Vous vous … Aldo ou Arnaud ?

7. … est-ce ?

8. … êtes italien ?

 

 

4. Homme ou femme ?

Écoutez et dites si la phrase est au masculin

ou au féminin.

 

 

 

Communiquez (ارتباط برقرار کنید)MUNIQUEZ

À vous !

1. Saluez votre voisin(e) et présentez-vous.( به همسایه خود سلام کنید و خود را معرفی کنید )

– Bonjour. Je m’appelle … (prénom). Je suis …

(nationalité). Et vous ?

– Je …

 

2. Montrez un(e) étudiant(e) et demandez

à votre voisin(e). (دانشجویی را نشان دهید و از همسایه خود درخواست کنید)

– Qui est-ce ?

– C’est … Il/Elle s’appelle … (prénom). Il/Elle est …

(nationalité).

 

 

 

Prononcez

C’est une question?

Écoutez et dites si c’est une affirmation ou une question.

 

 

 

Vocabulaire

 

bienvenue

خوشامد

bonjour

سلام، روز بخیر

monsieur

آقا

madame

خانم، بانو

s’appeler

نامیده شدن، نام داشتن

être

بودن

voici

این است، این هم

oui

بله

non

نَه،خیر

italien (enne)

ایتالیایی

français(e)

فرانسوی

ce

این

femme

خانم، همسر، زن

mari

شوهر

découvrir

پیدا کردن، کشف کردن

écouter

گوش کردن

associer

گرد آوردن

s’entraîner

تمرین کردن، خود را آماده کردن

compléter

کامل کردن

phrase

جمله

jeu

بازی، سرگرمی

trouver

پیدا کردن، یافتن

masculin

مذکر

féminin

مونث

prononcer

تلفظ کردن

affirmation

اظهار،بیان

question

پرسش، سوال

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
تماس با ما