مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​

امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم

نرم افزار Alt-N.MDaemon.Pro.v13.0.5

MDaemon Messaging Server 16.5.1 : نرم افزار MDaemon Messaging Server دسترسی آسان به ایمیل ، تقویم ، مخاطبین ، وظایف ، یادداشت ها و اسناد شما – از دفتر ، خانه یا هر مکانی که دارای اتصال به اینترنت است را فراهم می کند. این نرم افزار که به صورت رایگان با سرور ایمیل MDaemon ارائه می شود، به کاربران امکان می دهد از طریق یک اتصال امن SSL یا TLS ایمیل ارسال و دریافت کنند. سپس جلسات و قرارها را برنامه ریزی کرده و بلافاصله با همکاران – از هر رایانه متصل ، تلفن هوشمند یا رایانه لوحی با استفاده از مرورگر وب چت کنند. بنابراین آیا از Internet Explorer ، Chrome ، Firefox ، Opera یا Safari استفاده می کنید – در Windows ، Mac OS X یا Linux، تمام ویژگی هایی را که در یک سرویس گیرنده ایمیل اختصاصی انتظار دارید به راحتی وب ترکیب می کند.

آخرین تغییرات این نسخه:

MDaemon 16.5.1 – October 11, 2016

CHANGES AND FIX

[16981] Updated Remote Administrations Host and IP Screening pages to match updates in MDaemon.
[16853] Updated Remote Administrations RA Options page.
[16638] MDPGP: Changed overall system default to disabled.
[16698] Ctrl+S|Sender Authentication|SMTP Authentication now has a white list for the Credentials mustmatch… options found there. A button was added to edit the white list.
[17712] Ctrl+S|Screening|HiJack Detection|From Header Modification now has a white list button.
[13077] Added proxy server support for license requests. If the installer is unable to download a license file it now prompts for a proxy server address and credentials which it will use to retry the HTTPS request.
[17721] Urgent Update system has been deprecated and removed (redundant these days).

FIXES

[17055] fix to defaults for Outbreak Protection inconsistent between MDaemon and Remote Administration
[16840] fix to Mail List Member Edit screen remaining open after user clicks Cancel in Remote Administration
[17592] fix to Outlook Connector Client Settings pages remain open after user clicks Cancel in Remote Administration
[16997] fix to small GUI inconsistency on DNS-BL Settings page in Remote Administration
[16995] fix to small GUI issue on Spam Filter Updates tab in Remote Administration
[16972] fix to ActiveSync MaxPublicFolders setting not saving correctly in Remote Administration
[16982] fix to DKIM option on the wrong dialog in Remote Administration
[17635] fix to encoded body text of calendar items created by Outlook 2016 with OC is not decoded
[17665] fix to WorldClient may crash when importing an .ics attachment
[17671] fix to WorldClients Lite theme – Issue changing password
[17679] fix to non-ASCII characters in a calendar item created by Outlook 2016 with Outlook Connector are corrupted after editing the item in WorldClient
[17682] fix to WorldClient and LookOut themes – if Virtru is disabled on the Domain level, the Compose view does not finish loading
[17684] fix to potential crash processing certain oddly formed messages
[17685] fix to disabled XMPP server starts back up when Windows is restarted
[17673] fix to account editor preventing disabling an account with a weak password
[17478] fix to MD GUI log windows needlessly display internal color code for each line
[17634] fix to incorrect verbiage describing an option at Ctrl+S|SSL TLS
[17693] fix to Outlook 2016 using ActiveSync may crash when marking a recurring task as complete
[17710] fix to LookOut theme – IE8 – cannot send emails when Warn On Missing Attachments is enabled
[17719] fix to LookOut and WorldClient theme – When right-clicking to perform copy or move to another calendar nothing happens
[17666] fix to possible MDaemon hang when MultiPOP downloads put an account over quota
[16374] fix to one more issue with Public Folder rights not matching up between MDaemon and Remote Administration
[16465] fix to session timeout not always redirecting properly in Remote Administration
[16804] fix to Mailbox Reports view in Remote Administration not handling a session timeout properly
[17741] fix to some pages not redirecting properly upon session timeout in Remote Administration
[17728] fix to unable to use Group Membership as Content Filter Rule criteria in Remote Administration
[17744] fix to accepting a TNEF (Winmail.dat) formatted meeting cancellation in WorldClient for a single occurrence of a recurring meeting will remove all occurrences of the meeting
[17701] fix to formatting problem in an error when saving an account in Remote Administration with a weak password
[17642] fix to WorldClients web server directs all “/.well-known” requests to MDWebDAV
[17667] fix to ActiveSync policies set at the account level are not applied

Post Views: 46