مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​

امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم

نرم افزار Alt-N.MDaemon.Pro.v13.0.5

نرم افزار MDaemon Messaging Server دسترسی آسان به ایمیل ، تقویم ، مخاطبین ، وظایف ، یادداشت ها و اسناد شما – از دفتر ، خانه یا هر مکانی که دارای اتصال به اینترنت است را فراهم می کند. این نرم افزار که به صورت رایگان با سرور ایمیل MDaemon ارائه می شود، به کاربران امکان می دهد از طریق یک اتصال امن SSL یا TLS ایمیل ارسال و دریافت کنند. سپس جلسات و قرارها را برنامه ریزی کرده و بلافاصله با همکاران – از هر رایانه متصل ، تلفن هوشمند یا رایانه لوحی با استفاده از مرورگر وب چت کنند. بنابراین آیا از Internet Explorer ، Chrome ، Firefox ، Opera یا Safari استفاده می کنید – در Windows ، Mac OS X یا Linux، تمام ویژگی هایی را که در یک سرویس گیرنده ایمیل اختصاصی انتظار دارید به راحتی وب ترکیب می کند.

 

CHANGES

 * [16981] Updated Remote Administration's Host and IP Screening pages
to match updates in MDaemon.
 * [16853] Updated Remote Administration's RA Options page.
 * [16638] MDPGP: Changed overall system default to disabled.
 * [16698] Ctrl+S|Sender Authentication|SMTP Authentication now has a
white list for the 'Credentials mustmatch...' options found there. A
button was added to edit the white list.
 * [17712] Ctrl+S|Screening|HiJack Detection|From Header Modification
now has a white list button.
 * [13077] Added proxy server support for license requests. If the
installer is unable to download a license file it now prompts for a
proxy server address and credentials which it will use to retry the
HTTPS request.
 * [17721] Urgent Update system has been deprecated and removed
(redundant these days).


   FIXES

 * [17055] fix to defaults for Outbreak Protection inconsistent between
MDaemon and Remote Administration
 * [16840] fix to Mail List Member Edit screen remaining open after
user clicks Cancel in Remote Administration
 * [17592] fix to Outlook Connector Client Settings pages remain open
after user clicks Cancel in Remote Administration
 * [16997] fix to small GUI inconsistency on DNS-BL Settings page in
Remote Administration
 * [16995] fix to small GUI issue on Spam Filter Updates tab in Remote
Administration
 * [16972] fix to ActiveSync MaxPublicFolders setting not saving
correctly in Remote Administration
 * [16982] fix to DKIM option on the wrong dialog in Remote Administration
 * [17635] fix to encoded body text of calendar items created by
Outlook 2016 with OC is not decoded
 * [17665] fix to WorldClient may crash when importing an .ics attachment
 * [17671] fix to WorldClient's Lite theme - Issue changing password
 * [17679] fix to non-ASCII characters in a calendar item created by
Outlook 2016 with Outlook Connector are corrupted after editing the item
in WorldClient
 * [17682] fix to WorldClient and LookOut themes - if Virtru is
disabled on the Domain level, the Compose view does not finish loading
 * [17684] fix to potential crash processing certain oddly formed messages
 * [17685] fix to disabled XMPP server starts back up when Windows is
restarted
 * [17673] fix to account editor preventing disabling an account with a
weak password
 * [17478] fix to MD GUI log windows needlessly display internal color
code for each line
 * [17634] fix to incorrect verbiage describing an option at Ctrl+S|SSL&TLS
 * [17693] fix to Outlook 2016 using ActiveSync may crash when marking
a recurring task as complete
 * [17710] fix to LookOut theme - IE8 - cannot send emails when Warn On
Missing Attachments is enabled
 * [17719] fix to LookOut and WorldClient theme - When right-clicking
to perform copy or move to another calendar nothing happens
 * [17666] fix to possible MDaemon hang when MultiPOP downloads put an
account over quota
 * [16374] fix to one more issue with Public Folder rights not matching
up between MDaemon and Remote Administration
 * [16465] fix to session timeout not always redirecting properly in
Remote Administration
 * [16804] fix to Mailbox Reports view in Remote Administration not
handling a session timeout properly
 * [17741] fix to some pages not redirecting properly upon session
timeout in Remote Administration
 * [17728] fix to unable to use Group Membership as Content Filter Rule
criteria in Remote Administration
 * [17744] fix to accepting a TNEF (Winmail.dat) formatted meeting
cancellation in WorldClient for a single occurrence of a recurring
meeting will remove all occurrences of the meeting
 * [17701] fix to formatting problem in an error when saving an account
in Remote Administration with a weak password
 * [17642] fix to WorldClient's web server directs all "/.well-known"
requests to MDWebDAV
 * [17667] fix to ActiveSync policies set at the account level are not
applied
Post Views: 59