مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​

امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش بسیار مهمی ایفا کنیم

نرم افزار Alt-N.MDaemon.Pro.v13.0.5

MDaemon Messaging Server 16.5.1 : نرم افزار MDaemon Messaging Server دسترسی آسان به ایمیل ، تقویم ، مخاطبین ، وظایف ، یادداشت ها و اسناد شما – از دفتر ، خانه یا هر مکانی که دارای اتصال به اینترنت است را فراهم می کند. این نرم افزار که به صورت رایگان با سرور ایمیل MDaemon ارائه می شود، به کاربران امکان می دهد از طریق یک اتصال امن SSL یا TLS ایمیل ارسال و دریافت کنند. سپس جلسات و قرارها را برنامه ریزی کرده و بلافاصله با همکاران – از هر رایانه متصل ، تلفن هوشمند یا رایانه لوحی با استفاده از مرورگر وب چت کنند. بنابراین آیا از Internet Explorer ، Chrome ، Firefox ، Opera یا Safari استفاده می کنید – در Windows ، Mac OS X یا Linux، تمام ویژگی هایی را که در یک سرویس گیرنده ایمیل اختصاصی انتظار دارید به راحتی وب ترکیب می کند.

FIXES

[17793] fix to long SPF DNS records are not processed correctly

[17772] fix to Remote Administration’s ActiveSync Device Details
dialog will not show details for anything but first listed device

[17795] fix to LookOut theme – calendar tooltips do not show up

[17804] fix to WorldClient theme – Tasks list does not show up in
IE11 on Windows 8.1

[17505] fix to Remote Administration’s Content Filter “rule jump”
action not showing all available rules

[17770] fix to meeting attendees are corrupted if an attendee’s
name contains an accented character and a comma

[17817] fix to a message larger than the SMTP spam filter scan
limit may cause the scans of subsequent messages in the SMTP session
to be skipped

[17811] fix to CFEngine crash due to system rule conflict with
rule hit counter

[17824] fix to 64-bit installer does not register MDAutoDiscover.dll

[17828] fix to WorldClient – Translated categories are converted
to English after saving the calendar event

[17835] fix to Minger authentication fails if sender’s email
address contains “d=”

[17847] fix to not being able to set up a CalDAV or CardDAV
account on an iOS device. Existing CalDAV or CardDAV accounts on iOS
devices may also stop synchronizing.

[17851] fix to Active Directory Monitoring “Page size” and
“Verbose AD logging” settings are broken in the MD GUI

[17853] fix to a “<template_undefined>” alias is created when
Active Directory Monitoring creates an account

[17826] fix to malformed Trusted IPs and Trusted Hosts when
editing with Remote Administration

[17859] fix to WorldClient theme – The Sort Messages By option
does not save

[17833] fix to ActiveSync Ping requests from iOS devices do not
work since 16.5

[17852] fix to ActiveSync FolderSync response may be missing
Delete elements for shared folders that no longer exist

[17821] fix to CalDAV unable to edit the notes/comments for a
single occurrence of a recurring calendar event or task

[17902] fix to MD GUI’s Mobile Device Management | ActiveSync |
Accounts screen does not save changes

[17864] fix to possible ActiveSync server hang

[17913] fix to CIDR notation not working in SMTP AUTH Credentials
Matching White List

[17919] fix to possible XMPP server crash

Post Views: 50