دوره Certified Ethical Hacker) V8 CEH)

دوره Certified Ethical Hacker) V8 CEH)

CEH یا Certified Ethical Hacker

دوره CEH  یا Certified Ethical Hacker یک دوره آموزشی امنیت برای مدیران شبکه، مدیران IT یک مجموعه و متخصصان امنیت میباشد که با که با گذراندن این دوره به عنوان هکر کلاه سفید(هکر قانونمند) شناخته خواهند شد. افرادی که این دوره را گذرانده اند با رضایت کارفرما  به زیرساخت های شبکه دسترسی پیدا میکنند و میزان آسیب و نفوذپذیری امنیتی شبکه یا سایت هارا را میسنجند ، سپس برای رفع آسیب های مخرب اقدام میکنند. این آسیب ها میتوانند هکرهایی باشند که میخواهند به اطلاعات یک سازمان دسترسی پیدا کنند. این دوره به شما کمک میکند تا توانایی این را داشته باشید که وضعیت امنیتی یک سازمان را مورد بررسی قرار دهید و امنیت آن را تامین کنید. شما میتوانید با گذراندن دوره ceh به یک هکر قانونمند تبدیل شوید، و با دادن امتحان رسمی این دوره، مدرک بین المللی دوره ceh یا Certified Ethical Hacker را دریافت کنید.

سرفصل مجموعه کتاب های  Certified Ethical Hacker CEH v8 

 

CEHv8 Module 00

CEHV8 Module 01 Introduction to Ethical Hacking
CEHv8 Module 02 Footprinting and Reconnaissance
CEHv8 Module 03 Scanning Networks
CEHv8 Module 04 Enumeration
CEHv8 Module 05 System Hacking
CEHv8 Module 06 Trojans and Backdoors
CEHv8 Module 07 Viruses and Worms
CEHv8 Module 08 Sniffing
CEHv8 Module 09 Social Engineering
CEHv8 Module 10 Denial of Service
CEHv8 Module 11 Session Hijacking
CEHv8 Module 12 Hacking Webservers
CEHv8 Module 13 Hacking Web Applications
CEHv8 Module 14 SQL Injection
CEHv8 Module 15 Hacking Wireless Networks
CEHv8 Module 16 Hacking Mobile Platforms
CEHv8 Module 17 Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
CEHv8 Module 18 Buffer Overflow
CEHv8 Module 19 Cryptography
CEHv8 Module 20 Penetration Testing
CEHv8 References

محمد امین مکارم

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: