سلام و احوال پرسی در زبان فرانسه(گرامر زبان فرانسه)

سلام و احوال پرسی در زبان فرانسه(گرامر زبان فرانسه)

در زبان فرانسه برای سلام کردن و پرسیدن روزمرگی آدم ها از گرامر و دستور های جالبی استفاده میکنیم. در این قسمت با هم دیگر میخواهیم گرامر های زبان فرانسه را با همدیگر تمرین کنیم.

 

Leçon 3

 

Savoir dire

 • Demander des nouvelles

پرسیدن اخبار( در اینجا منظور احوالپرسی است.)

– Comment allez-vous ?

حالِ شما چطور است؟

– Ça va, merci. Et vous ?

خوبم، مرسی. و شما؟ (حالتان چطور است؟)

– Tu vas bien ?

تو خوب هستی؟(تو خوبی؟)

– Ça va. Et toi ?

خوبم. و تو؟( تو چطوری؟)

*برای سلام و احوالپرسی دو موقعیت را در نظر می­گیریم:

 

سلام و احوالپرسی در فرانسه

سلام و احوالپرسی در فرانسه

*قسمت دیگر savoir dire در مورد پرسیدن سن، آدرس و شماره تلفن و آدرس ایمیل است. برای این­گونه پرسش­ها، ما از کلمه پرسشی quel /quelle استفاده می­کنیم.

با این کلمه پرسشی در قسمت گرامر یا دستور زبان آشنا می­شویم.

 

 • Demander l’âge, l’adresse, le numéro de téléphone
 • پرسیدن سن، آدرس، شماره تلفن
 • Il a quel âge maintenant? →   او چند سال دارد الان؟ (الان او چند سالش است؟)

– Il a 20 ans. → او ۲۰سال دارد.

– Quelle est ton adresse ? → آدرس تو چیست؟

– mon adresse c’est : David Delage, 35 rue Notre-Dame à Montréal. →

آدرس من این هست: دَوید دُلَژ، خیابان ۳۵ نتردام در مونترِال.

– Quel est son numéro de téléphone/adresse e-mail ?

→ شماره تلفن/آدرس ایمیل او چیست؟

– son numéro de téléphone c’est : ۰۲ ۳۸ ۴۷ ۲۱ ۵۲

– son adresse e-mail c’est : ddelage@hotmail.com

** در  leçon 0 اعداد را یاد گرفتیم،

در این قسمت که شماره تلفن را می­خواهیم بگوییم، اعداد را باید دو تایی بگوییم، به مثال­ها دقت کنید:

 1. Le numéro de téléphone de François, c’est le zéro deux, trente-huit, quarante-sept, vingt et un, cinquante-deux. → ۰۲ ۳۸ ۴۷ ۲۱ ۵۲
 2. Le numéro de téléphone de Malik, c’est le zéro, un, quarante, trente et un, zéro neuf, seize. → ۰۱ ۴۰ ۳۱ ۰۹ ۱۶
 3. Le numéro de téléphone de Mario, c’est le zéro, six, quarante et un, cinquante-huit, trente.→ ۰۶ ۴۱ ۵۸ ۳۰
 4. Le numéro de téléphone de Antoine, c’est le zéro, trois, cinquante-quatre, trente-deux, trente et un, quarante-neuf. → ۰۳ ۵۴ ۳۲ ۳۱ ۴۹
 5. Le numéro de téléphone de Alice, c’est le zéro, quatre, seize, vingt et un, quarante-quatre, cinquante-neuf. → ۰۴ ۱۶ ۲۱ ۴۴ ۵۹

 

تمرین: شماره تلفن­های زیرا به عدد بنویسید.

 1. Le numéro de téléphone de Céline, c’est le zéro, six, soixante-cinq, soixante-seize, soixante-dix-neuf, quatre-vingt-dix. →
 2. Le numéro de téléphone de Sandro, c’est le zéro, cinq, soixante et onze, soixante-dix-huit, soixante et un, soixante-huit. →
 3. Le numéro de téléphone de Michel, c’est le zéro, deux, quatre-vingt-sept, soixante-trois, soixante-treize, quatre-vingt-seize. →
 4. Le numéro de téléphone de Sylvie, c’est le zéro, neuf, soixante-dix-sept, quatre-vingt-treize, soixante-six, quatre-vingt-dix. →
 5. Le numéro de téléphone de David, c’est le zéro, sept, soixante-douze, soixante-dix-neuf, quatre-vingt-dix, soixante-neuf. →

گرامر زبان فرانسه

 • L’adjectif interrogatif quel (1 )
 • – Quel est votre nom ? – Bricourt.
 • – Quelle est ton adresse ? – l, rue du Four.

 

 

Vocabulaire

demander

پرسیدن

au revoir

به امید دیدار، خداحافظ

nouvelles اخبار à bientôt

به امید دیدار، می­بینمت

comment چطور، چگونه beaucoup خیلی، بسیار، زیاد
aller رفتن remercier تشکر کردن از، ممنون بودن از
ça va چطوری، خوب salut (خودمانی) سلام، خداحافظ
merci متشکرم، مرسی bien خوب
Toi تو ciao سلام، خداحافظ(ایتالیایی)
Age سن se séparer جدا شدن
adresse آدرس
numéro شماره، نمره
téléphone تلفن
maintenant حالا، اکنون
avoir داشتن
adjectif possessif صفت ملکی
voisin(e) همسایه
fils (فرزند) پسر
fille دختر
ami(e) دوست
garçon پسر، پیشخدمت
rue ۱٫کوی، کوچه ۲٫ خیابان
matin صبح
midi ظهر
après midi بعد از ظهر
soir سرشب،شامگاه،شب
pour برای

 

فاطمه محمودی

ایشان از جمله برترین مدرسین زبان فرانسوی می‌باشند و با تجربه بسیار غنی در حوزه زبان فرانسوی در حال حاضر مسئول دپارتمان زبان فرانسوی مجموعه فرکیان‌تک می‌باشند.

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: