آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

زبان انگلیسی American English File Starter

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
american english file
American English File

دوره زبان انگلیسی American English File Starter

American English File Starter:

سری کتاب های American Engilsh File ویرایش دوم یکی از پرطرفدار ترین دوره های آموزشی ترمیک می باشد که در بسیاری از آموزشگاه های زبان داخل و خارج از کشور برای امر آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان استفاده می شود.

این مجموعه شش سطحی می باشد که سطح اول آن توسط استاد و مدرس زبان انگلیسی دکتر مهرناز فقیه با ذکر تمامی جزئیات و نکات کتاب به شیوه جذاب تدریس شده است. این مجموعه می تواند برای افرادی که فرصت حضور در کلاس های ترمیک آموزشگاه های زبان را ندارند مورد استفاده قرار گیرد و پیشرفت شگرفی در سطح زبان خود حاصل نمایند.

در این مجموعه آموزشی شما همراه با سرکار خانم مهرناز فقیه استاد برتر زبان انگلیسی بصورت گام به گام ،تمامی مباحث کتاب زیبای American English File Starter شامل گرامر ، لغات ، دیالوگ ها و… بصورت کاملا رایگان فراخواهید آموخت

01 - A1 page 4-5 (Hello)
ویدیو
فایل

02 - A1 page 6-7 (Where are you from?)
ویدیو
فایل

03 - Practical English Page 8 (How do you Spell it?)
ویدیو
فایل

04 - Practical English Page 9 (How do you Spell it?)
ویدیو
فایل

05 - 2A Page 10-11 (We're Canadian)
ویدیو
فایل

06 - 2A Page 12-13 (What's his number)
ویدیو
فایل

07 - Review and check page 14-15
ویدیو
فایل

08 - 3A Page 16-17 (What's in your bag?)
ویدیو
فایل

09 - 3B Page 18-19 (Is that a hat?)
ویدیو
فایل

10 - Practical English Page 20-21 (How much is it?)
ویدیو
فایل

11 - 4A Page 22 (Family and Family)
ویدیو
فایل

12 - 4A Page 23 (Family and Friends)
ویدیو
فایل

13 - 4B Page 24 (That's a cool car)
ویدیو
فایل

14 - 4B Page 25 (That's a cool car)
ویدیو
فایل

15 - Review and check Page 26-27
ویدیو
فایل

16 - 5A page 28 (a bad hair day)
ویدیو
فایل

17 - 5A page 29 (a bad hair day)
ویدیو
فایل

18 - 5B Page 30 (What do you have for breakfast)
ویدیو
فایل

19 - 5B Page 31 (What do you have for breakfast)
ویدیو
فایل

20 - Practical English Page 32
ویدیو
فایل

21 - Practical English Page 33
ویدیو
فایل

22 - 6A Page 34 (He Speak English at Work)
ویدیو
فایل

23 - 6A Page 35 (He Speak English at Work)
ویدیو
فایل

24 - 6B Page 36 (Do you like Mornings?)
ویدیو
فایل

25 - 6B Page 37 (Do you like Mornings?)
ویدیو
فایل

26 - Review and check Page 38-39
ویدیو
فایل

27 - 7A Page 40 (Life at the end of the world)
ویدیو
فایل

28 - 7A Page 41 (Life at the end of the world)
ویدیو
فایل

29 - 7B Page 42 (You can't park here)
ویدیو
فایل

30 - 7B Page 43 (You can't park here)
ویدیو
فایل

31 - Practical English Page 44
ویدیو
فایل

32 - Practical English Page 45
ویدیو
فایل

33 - 8A Page 46 (What are they doing?)
ویدیو
فایل

34 - 8A Page 47 (What are they doing?)
ویدیو
فایل

35 - 8B page 48 (Today is different)
ویدیو
فایل

36 - 8B page 49 (Today is different)
ویدیو
فایل

37 - Review and check Page 50-51
ویدیو
فایل

38 - 9A Page 52 (In the Jungle in Guatemala)
ویدیو
فایل

39 - 9A Page 53 (In the Jungle in Guatemala)
ویدیو
فایل

40 - 9B Page 54 (Before they were stars)
ویدیو
فایل

41 - 9B Page 55 (Before they were stars)
ویدیو
فایل

42 - Practical English Page 56-57
ویدیو
فایل

43 - 10A Page 58 (It changed my life)
ویدیو
فایل

44 - 10A Page 59 (It changed my life)
ویدیو
فایل

45 - 10A Page 60 (What did you do?)
ویدیو
فایل

46 - 10A Page 61 (What did you do?)
ویدیو
فایل

47 - Review and check
ویدیو
فایل

48 - 11A Page 64 (What do you think do it?)
ویدیو
فایل

49 - 11A Page 65 (What do you think do it?)
ویدیو
فایل

50 - Page 66 (strangers on a train)
ویدیو
فایل

51 - (strangers on train) Page 67
ویدیو
فایل

52 - Page 68 (Practical English)
ویدیو
فایل

53 - (Page 69 (Practical English
ویدیو
فایل

54 - (page 70 (trip of a life time
ویدیو
فایل

55 - (page 71 (trip of a life time
ویدیو
فایل

56- 12B(page114)
ویدیو
فایل

57- 12B(page 73)
ویدیو
فایل

12B(page 74 and75) -58
ویدیو
فایل