آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#NET For Beginners Visual Studio C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

NET For Beginners C#:
Course Introduction:
۰۰۱-course introduction
۰۰۲-course preparation
A Tour of the Visual Studio Integrated Development Environment (IDE):
۰۰۳-introduction
۰۰۴-what is an ide and what is it used for
۰۰۵-what is visual studio
۰۰۶-project types supported in vs
۰۰۷-the solution explorer
۰۰۸-the properties window
۰۰۹-the toolbox
۰۱۰-summary
The Visual Studio IDE in Action:
۰۱۱-introduction
۰۱۲-winforms wpf and web projects
۰۱۳-ide interaction with projects
۰۱۴-running your project while building
۰۱۵-methods functions and routines
۰۱۶-libraries
۰۱۷-calling other project components
۰۱۸-summary
Using the Visual Studio IDE to connect to data:
۰۱۹-introduction
۰۲۰-data connections in visual studio
۰۲۱-simple sql server database
۰۲۲-tables in sql server
۰۲۳-stored procedures
۰۲۴-getting sql data into my project
۰۲۵-other data sources
۰۲۶-summary
A Starting Primer for the C# Programming Language:
۰۲۷-introduction
۰۲۸-c versus visual basic
۰۲۹-programming structures in c
۰۳۰-writing good code
۰۳۱-basic coding techniques part 1
۰۳۲-basic coding techniques part 2
۰۳۳-applying what we ve learned
۰۳۴-summary
Starting a Winforms Project:
۰۳۵-introduction
۰۳۶-winforms versus asp web pages
۰۳۷-opening and exploring our project
۰۳۸-visual studio objects part 1
۰۳۹-visual studio objects part 2
۰۴۰-visual studio objects part 3
۰۴۱-writing clean organized forms
۰۴۲-summary
Making your Winforms Project become a usable software application:
۰۴۳-introduction
۰۴۴-naming conventions
۰۴۵-referencing
۰۴۶-building project components
۰۴۷-the inevitable gotcha s
۰۴۸-building your application
۰۴۹-distributables
۰۵۰-summary
A Web Development with Visual Studio Primer:
۰۵۱-introduction
۰۵۲-revisiting winforms versus web forms
۰۵۳-form controls custom controls a microsoft office project
۰۵۴-asp net development part 1
۰۵۵-asp net development part 2
۰۵۶-starting an asp net web site
۰۵۷-project layout in asp web development
۰۵۸-summary
Creating a Working Web site with Visual Studio:
۰۵۹-introduction
۰۶۰-revisiting winforms
۰۶۱-revisiting winforms versus web forms
۰۶۲-reports
۰۶۳-tapping into our data
۰۶۴-how a web form is different
۰۶۵-how to build and publish our web
۰۶۶-summary
۰۶۷-course summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Introduction
1
course introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

2
course preparation (نمایش رایگان)
ویدئو

A Tour of the Visual Studio Integrated Development Environment (IDE)
3
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

5
what is visual studio (نمایش رایگان)
ویدئو

7
the solution explorer (نمایش رایگان)
ویدئو

8
the properties window (نمایش رایگان)
ویدئو

9
the toolbox (نمایش رایگان)
ویدئو

10
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

The Visual Studio IDE in Action
11
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

16
libraries (نمایش رایگان)
ویدئو

18
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Using the Visual Studio IDE to connect to data
19
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

21

22
tables in sql server (نمایش رایگان)
ویدئو

23
stored procedures (نمایش رایگان)
ویدئو

25
other data sources (نمایش رایگان)
ویدئو

26
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

A Starting Primer for the C# Programming Language
27
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

28
c# versus visual basic (نمایش رایگان)
ویدئو

29

30
writing good code (نمایش رایگان)
ویدئو

33

34
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Starting a Winforms Project
35
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

38

39

40

42
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Making your Winforms Project become a usable software application
43
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

44
naming conventions (نمایش رایگان)
ویدئو

45
referencing (نمایش رایگان)
ویدئو

46

47
the inevitable gotcha s (نمایش رایگان)
ویدئو

48

49
distributables (نمایش رایگان)
ویدئو

50
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

A Web Development with Visual Studio Primer
Creating a Working Web site with Visual Studio
59
introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

60
revisiting winforms (نمایش رایگان)
ویدئو

62
reports (نمایش رایگان)
ویدئو

63
tapping into our data (نمایش رایگان)
ویدئو

64

66
summary (نمایش رایگان)
ویدئو

67
course summary (نمایش رایگان)
ویدئو