آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

BeginningModern C# and.NET Development

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
Beginning Modern C# and .NET Development:
Getting Started with .NET and Visual Studio:
۰۱٫Course Overview
۰۲٫Understanding .NET
۰۳٫An Overview of Visual Studio 2017
۰۴٫Summary
Introducing C#:
۰۱٫Overview
۰۲٫Exploring C# Basics
۰۳٫Declaring Variables
۰۴٫Building Console Applications
۰۵٫Operating on Variables
۰۶٫Summary
Controlling the Flow, Converting Types, and Handling Exceptions:
۰۱٫Overview
۰۲٫Understanding Selection Statements
۰۳٫Understanding Iteration Statements
۰۴٫Casting and Converting Between Types
۰۵٫Handling Exceptions
۰۶٫Checking for Overflow
۰۷٫Summary
NET Deep Dive:
۰۱٫Overview
۰۲٫Building Class Libraries
۰۳٫Implementing Interfaces and Inheriting Classes
۰۴٫Understanding OOP
۰۵٫Summary
Databases:
۰۱٫Overview
۰۲٫Relational Database Management Systems
۰۳٫Working with Entity Framework Core
۰۴٫Summary
Building Universal Windows Platform Apps Using XAML:
۰۱٫Overview
۰۲٫Understanding Universal Windows Platform
۰۳٫Understanding XAML
۰۴٫Creating an Application for UWP
۰۵٫Using Resources and Templates
۰۶٫Data Binding
۰۷٫Summary
Building Web Applications Using ASP.NET Core MVC:
۰۱٫Overview
۰۲٫Understanding ASP.NET Core
۰۳٫Exploring an ASP.NET Core MVC Web Application
۰۴٫Summary
برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.
Getting Started with .NET and Visual Studio
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Understanding .NET (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

#Introducing C
5
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Declaring Variables (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Operating on Variables (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Controlling the Flow-Converting Type and Handling Exceptions
10
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Handling Exceptions (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Checking for Overflow (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

NET Deep Dive
17
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Building Class Libraries (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Understanding OOP (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Databases
22
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Building Universal Windows Platform Apps Using XAML
26
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Understanding XAML (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Data Binding (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Building Web Applications Using ASP.NET Core MVC
33
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

34

36
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو