آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

C# Course Basics

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# Course Basics:

۰۱-Course Review

۰۲-Introduction To C# & NET

۰۳-Learing C# Syntax

۰۴-Working with Classes & Object

۰۵-Code Test

۰۶-Working with a Variety Reference & Work Values

۰۷-Flow Control Construction

۰۸-Data Structure

۰۹-Object Oriented Programing With C#

۱۰-Arrive New C#

۱۱-More Review in C#

 

 

 

 

برای دیدن تمام دوره ها با زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Review
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Introduction To C# & NET
Learing C# Syntax
13
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

14

17
Looping through Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Using a List (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with Classes & Object
21
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Creating a Class (نمایش رایگان)
ویدئو

23

24
Defining a Method (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Defining a Field (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Adding a Constructor (نمایش رایگان)
ویدئو

28

29
Computing Statistics (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Code Test
32
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

34

35

37

38
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with a Variety Reference & Work Values
39
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Creating a Solution File (نمایش رایگان)
ویدئو

42

44

45

47
Working with Value Types (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Value Type Parameters (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Flow Control Construction
53
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

58

60
One Solution (نمایش رایگان)
ویدئو

61
Throwing Exceptions (نمایش رایگان)
ویدئو

62
Catching Exceptions (نمایش رایگان)
ویدئو

63
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Data Structure
64
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

65
Overloading Methods (نمایش رایگان)
ویدئو

66
Defining Properties (نمایش رایگان)
ویدئو

68

69
Defining const Members (نمایش رایگان)
ویدئو

71
Defining a Delegate (نمایش رایگان)
ویدئو

72

73
Defining an Event (نمایش رایگان)
ویدئو

74
Subscribing to an Event (نمایش رایگان)
ویدئو

75
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

# Object Oriented Programing With C
76
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

77
The Pillars of OOP (نمایش رایگان)
ویدئو

78

79
Chaining Constructors (نمایش رایگان)
ویدئو

80
Setting up a Scenario (نمایش رایگان)
ویدئو

81

82
Defining an Interface (نمایش رایگان)
ویدئو

83
Writing Grades to a File (نمایش رایگان)
ویدئو

84
Using IDisposable (نمایش رایگان)
ویدئو

85
A Statistical Challenge (نمایش رایگان)
ویدئو

86
Refactoring Statistics (نمایش رایگان)
ویدئو

87
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

# Arrive New C
88
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

90
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

# More Review in C
91
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

92
Generics (نمایش رایگان)
ویدئو

93
Async C (نمایش رایگان)
ویدئو

94
LINQ (نمایش رایگان)
ویدئو

95
Effective C. (نمایش رایگان)
ویدئو