آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

WintellectNOW C# File Access

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WintellectNOW C# File Access:

Reading and writing files is a fundamental capability required by many applications. Learn how to perform file I/O in C#, including coarse-grained file I/O, byte-level I/O, and layered I/O using BinaryReader, StreamReader, and serialization. The final touch? Using streams in portable class libraries for cross-platform development.

Introduction
Whole-File I/O with System.IO.File
File Operations and Information Methods
Paths and Directories with Path and Directory
Byte-Level I/O with FileStream, Stream, and BufferedSteam
Binary I/O with BinaryReader and Custom Readers
Text I/O with StreamReader and TextReader
Serialization using XML, Binary, and JSON formats
Steam I/O in Portable Class Libraries
Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کنید.

WintellectNOW C# File Access
1
C# File Access (نمایش رایگان)
ویدئو