آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

C Microservices Development on Azure

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
C Microservices Development on Azure:
Getting Started with Microservices:
۰۱-The Course Overview
۰۲-Monoliths versus Microservices
۰۳-Microservices Architecture
۰۴-Separating Your Monolithic App into Independent Services
۰۵-Stateful versus Stateless Microservices
۰۶-Demo Application
Moving to Azure:
۰۷-Creating an Account
۰۸-Azure Dashboard
۰۹-Resource Group
۱۰-Creating Databases
۱۱-Securing Databases
۱۲-Connecting to the Databases
Azure Service Fabric:
۱۳-Introduction to Azure Service Fabric
۱۴-Installing the SDK
۱۵-Creating a New Project
۱۶-Programming Models
۱۷-Getting Started with Reliable Services
۱۸-Developing APIs with Service Fabric
Managing State and Communication:
۱۹-State in SQL Databases
۲۰-Local DB in Service Fabric
۲۱-Creating a New Azure Service Fabric Resource
۲۲-Configuring Manifests
۲۳-The Mail Service and Communication
Deployment and Monitoring:
۲۴-Preparing for Deployment
۲۵-Deploying to Azure
۲۶-API Gateways
۲۷-Wrapping Up
برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.
Getting Started with Microservices
Moving to Azure
7
Creating an Account (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Azure Dashboard (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Resource Group (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Creating Databases (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Securing Databases (نمایش رایگان)
ویدئو

12

Azure Service Fabric
Managing State and Communication
Deployment and Monitoring
24
Preparing for Deployment (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Deploying to Azure (نمایش رایگان)
ویدئو

26
API Gateways (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Wrapping Up (نمایش رایگان)
ویدئو