آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

CBT Nuggets Docker

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

CBT Nuggets Docker

 

learning CBT Nugget Docker
learning CBT Nugget Docker

 

 

 

 

۱-Intro CBT Ducker

۲- Containers vs Virtual Machines

۳- How Docker Works

۴- Docker Installer Deconstructed

۵- Create a Simple Dockerized App

۶- Managing Containers and Images

۷-Networking

۸- Advanced Networking

۹- Shared and Persistent Data

۱۰- Modifying Containers and Images

۱۱- Creating Images from Scratch

۱۲- Containers Working Together

۱۳-GUI Tools for Docker

 

 

CBT Nuggets Docker
1
Intro CBT Docker (نمایش رایگان)
02:27 ویدئو

2
Containers vs Virtual Machines (نمایش رایگان)
12:17 ویدئو

3
How Docker Works (نمایش رایگان)
08:55 ویدئو

4
Docker Installer Deconstructed (نمایش رایگان)
08:35 ویدئو

5
Create a Simple Dockerized App (نمایش رایگان)
11:33 ویدئو

6
Managing Containers and Images (نمایش رایگان)
16:17 ویدئو

7
Networking (نمایش رایگان)
13:46 ویدئو

8
Advanced Networking (نمایش رایگان)
14:29 ویدئو

9
Shared and Persistent Data (نمایش رایگان)
10:22 ویدئو

10
Modifying Containers and Images (نمایش رایگان)
10:17 ویدئو

11
Creating Images from Scratch (نمایش رایگان)
16:07 ویدئو

12
Containers Working Together (نمایش رایگان)
12:32 ویدئو

13
GUI Tools for Docker (نمایش رایگان)
09:09 ویدئو