آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

CBT Nuggets Google Cloud Platform Fundamentals

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

CBT Nugget Google Cloud Platform Fundamentalsts

CBT NuggeCBT Nuggets Google Cloud Platform Fundamentalsts

Welcome to Google Cloud Platform Fundamentals

Introducing Google Cloud Platform

 Google Cloud Platform Services

Demo Getting Started with Google Cloud Launcher

Examples of Using Google Cloud Platform

Lab Register for the free trial and create a project

Interacting with Google Cloud Platform

Demo APIs Explorer & OAuth 2.0 Playground

Lab Configure the Cloud SDK on a Compute Engine Instance

Google Compute Engine

Lab Getting Started with Compute Engine

Google Container Engine

Lab Getting Started with Container Engine

Google App Engine

Lab Getting Started with Container Engine

Google Cloud Datastore

Lab Getting started with Cloud Datastore

Google Cloud Storage

Lab Getting started with Cloud Storage

Google Cloud SQL

Lab Getting started with Cloud SQL

Google BigQuery

Lab Getting started with BigQuery

Support & Resources

2
Introducing Google Cloud Platform (نمایش رایگان)
07:16 ویدئو

3
Google Cloud Platform Services (نمایش رایگان)
19:35 ویدئو

10
Getting Started with Projects (نمایش رایگان)
13:01 ویدئو

11
Google Compute Engine (نمایش رایگان)
13:24 ویدئو

13
Google Container Engine (نمایش رایگان)
22:47 ویدئو

15
Google App Engine (نمایش رایگان)
13:24 ویدئو

16

17
Google Cloud Datastore (نمایش رایگان)
11:24 ویدئو

19
Google Cloud Storage (نمایش رایگان)
11:39 ویدئو

21
Google Cloud SQL (نمایش رایگان)
08:21 ویدئو

22

23
Google BigQuery (نمایش رایگان)
07:07 ویدئو

24
Lab Getting started with BigQuery (نمایش رایگان)
09:16 ویدئو

25
Support & Resources (نمایش رایگان)
05:43 ویدئو