آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

CBT Nuggets Linux LPI LPIC-2 Exam 201

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره آموزشی CBT Nuggets Linux LPI LPIC-2 Exam 201 مهارت های لازم برای قبولی در امتحان Linux LPI LPIC-2 Exam 201 را به شما آموزش می دهد. این دوره شامل توضیح شرایط و فرآیندها، همراه با برنامه های عملی وپیکربندی دستی ماشین های واقعی لینوکس است.

 

Intro –
Monitor CPU & Memory Usage –
Monitor Disk I/O –
Monitoring Network I/O –
Measuring Bandwidth –
Monitoring Data Trends –
Kernel Components –
Manipulating Kernel Modules –
Kernel Automation and Configuration –
Custom Kernel Compile: The Tools –
Custom Kernel Compile: Compilation and Installation –
SystemV Runlevels –
SystemV Init Scripts –
Upstart –
Systemd –
Recovering Legacy GRUB Installation –
GRUB2 Recovery –
Alternate Boot Loaders –
PXE Bootloader –
Managing Linux Swap –
Permanently Mounting Partitions –
Maintaining EXT Filesystems –
Fixing Corrupt EXT Filesystems –
XFS Filesystems –
S.M.A.R.T. –
AutoFS –
CDROM Filesystems –
Using RAID –
Tuning Hard Drives –
iSCSI –
LVM –
Configuring a Wired Network Device –
Configuring Wireless Network Devices –
Network Troubleshooting –
Compile and Install from Source –
Backing Up Servers –

System Notifications-

برای دیدن تمام دوره های زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

LPIC-2
1
Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

2

3
Monitor Disk I O (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Monitoring Network I O (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Measuring Bandwidth (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Measuring Bandwidth (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Kernel Components (نمایش رایگان)
ویدئو

8

12
SystemV Runlevels (نمایش رایگان)
ویدئو

13
SystemV Init Scripts (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Upstart (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Systemd (نمایش رایگان)
ویدئو

17
GRUB2 Recovery (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Alternate Boot Loaders (نمایش رایگان)
ویدئو

19
PXE Bootloader (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Managing Linux Swap (نمایش رایگان)
ویدئو

22

24
XFS Filesystems (نمایش رایگان)
ویدئو

25
S.M.A.R.T. (نمایش رایگان)
ویدئو

26
S.M.A.R.T. (نمایش رایگان)
ویدئو

27
CDROM Filesystems (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Using RAID (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Tuning Hard Drives (نمایش رایگان)
ویدئو

30
iSCSI (نمایش رایگان)
ویدئو

31
LVM (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Network Troubleshooting (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Backing Up Servers (نمایش رایگان)
ویدئو

37
System Notifications (نمایش رایگان)
ویدئو