آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

CBT Nuggets Microsoft Azure 70-532

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Introduction to Azure Websites

Introduction to Azure Websites

Azure Websites Hosting Plans

Azure Websites Site Settings

Azure Websites Custom Domains and SSL

Azure Websites Diagnostics and Debugging

Azure Websites Monitoring and Alerts

Azure Websites Scaling

Azure Websites Traffic Manager

Azure Websites Resilience Patterns

Azure Websites WebJobs

Introduction to Azure Virtual Machines

Azure Virtual Machines Creating New VMs

Azure Virtual Machines VHDs, Disks, and Images

Azure Virtual Machines Custom Extensions

Azure Virtual Machines Networks and Cloud Services

Azure Virtual Machines Endpoints, ACLs, and Load Balancing

Azure Virtual Machines Scaling and Availability

Azure Virtual Machines Storage Planning

Azure Virtual Machines Diagnostic Measurements

Introduction to Azure Cloud Services

Azure Cloud Services Building Cloud Services

Azure Cloud Services Scaling Cloud Services

Azure Cloud Services Endpoints

Azure Cloud Services Network Traffic and ACLs

Azure Cloud Services Networking

Azure Cloud Services Managing Websites

Azure Cloud Services Local Storage

Azure Cloud Services Diagnostics and Debugging

Introduction to Azure Storage

Azure Storage Storage Accounts

Azure Storage Containers and Blobs

Azure Storage Advanced Blob Features

Azure Storage TablesAzure Storage Queues

Azure Storage Access Control

Azure Storage Monitoring

Azure Storage SQL Databases

Azure Integration Azure Active Directory

Azure Integration Virtual Networks

Azure Integration Service Bus

برای دیدن تمام دوره های زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Microsoft Azure 70-532
8
Azure Websites Scaling (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Azure Websites WebJobs (نمایش رایگان)
ویدئو

Azure Virtual Machines Storage Planning
ویدئو

34
Azure Storage Tables (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Azure Storage Queues (نمایش رایگان)
ویدئو

36

37
Azure Storage Monitoring (نمایش رایگان)
ویدئو

38