آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

CBT Nuggets ReactJS

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

CBT Nuggets ReactJS

 

CBT Nuggets ReactJS4

 

ReactJS Online Training

In this intermediate software development skills training, Ben Finkel teaches learners ReactJS basicshow more

ReactJS: What You Need to Know

This ReactJS training has videos that cover topics including:

  • Rendering an element
  • Rendering a component
  • Using component props and component states
  • Setting component events
  • Understanding JSX and compound components
  • Testing units
  • Building environments

 

۰۱ – Introduction to ReactJS

۰۲ – Rendering an Element

۰۳ – Rendering a Component

۰۴ – Component Props

۰۵ – Using Component State

۰۶ – Component Events

۰۷ – JSX

۰۸ – Compound Components

۰۹ – Unit Testing

۱۰ – Build Environment

 

1
Introduction to ReactJS (نمایش رایگان)
15:16 ویدئو

2
Rendering an Element (نمایش رایگان)
18:34 ویدئو

3
Rendering a Component (نمایش رایگان)
10:58 ویدئو

4
Component Props (نمایش رایگان)
10:05 ویدئو

5
Using Component State (نمایش رایگان)
11:18 ویدئو

6
Component Events (نمایش رایگان)
08:43 ویدئو

7
JSX (نمایش رایگان)
10:36 ویدئو

8
Compound Components (نمایش رایگان)
20:37 ویدئو

9
Build Environment (نمایش رایگان)
21:32 ویدئو