آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Consuming a REST API with Guzzle and PHP

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره آموزشی Consuming a REST API with Guzzle and PHP

 

Consuming a REST API with Guzzle and PHP-farkiantech.com

 

Guzzle یک سرویس گیرنده HTTP است که تعامل با سرویس های وب را آسان می کند. این سرويس، قابليت هايي را فراهم می کند که ارسال درخواستهای HTTP و پردازش پاسخها را آسان می کند و می توان از آنها به جای cURL استفاده کرد. در حالی که cURL یکی از سازگارترین ابزارها برای تعامل با API ها است ، استفاده از Guzzle بیش از cURL فوایدی دارد. به عنوان مثال ، Guzzle یک API برای کار فراهم می کند در کل ، guzzle روشی نسبتاً بهتر و آسان تر برای نسبت به لایه HTTP ميباشد. علاوه بر همه اینها ، guzzle از رابط PSR-7 استفاده می کند ، بنابراین می توانید از هر کتابخانه ای که استانداردهای PSR-7 را با Guzzle پیاده سازی می کند ، استفاده کنید. این دوره ، با مصرف REST API با Guzzle و PHP ، به شما نحوه استفاده از Guzzle برای مصرف REST API ها را آموزش می دهد ، از جمله اینکه چگونه می توانید از Guzzle برای ایجاد درخواست های همزمان و ناهمزمان ، نحوه برخورد با استثناها و نحوه پردازش پاسخ و سرصفحه ها همچنین به شما می توان از استاندارد PSR-7 با Guzzle استفاده کرد. با اتمام این دوره ، با استفاده از Guzzle در برنامه های خود احساس اطمینان خواهید کرد.

 

Consuming a REST API with Guzzle and PHP

 

Guzzle is an HTTP client that makes the interaction with the web services easy. It provides methods which make sending HTTP requests and processing the responses easy, and it can be used instead of cURL. While cURL is one of the most adapted tools for the interaction with APIs, there are benefits of using Guzzle over cURL. For example, Guzzle provides a very clean API to work with, is very well documented, and has built-in unit testing support – which cURL doesn’t have. All in all, guzzle provides a comparatively cleaner and easier way to mock the HTTP layer. Besides all this, guzzle uses the PSR-7 interface, so you can use any library that implements the PSR-7 standards with Guzzle. This course, Consuming a REST API with Guzzle and PHP, will teach you how to use Guzzle to consume REST APIs, including how you can use Guzzle to create synchronous and asynchronous requests, how to deal with exceptions, and how to process the response and headers. It will also give an insight into using the PSR-7 standard with Guzzle. By the time you’re finished with this course, you’ll feel confident using Guzzle in your applications.

Course Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Getting Started
2
Recalling REST and HTTP (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Why Guzzle over cURL (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Installing Guzzle (نمایش رایگان)
ویدئو

Making Requests Using Guzzle
6
Making Basic Requests (نمایش رایگان)
ویدئو

8

Using Advance Guzzle Request Options
10
Sending Form Field Data (نمایش رایگان)
ویدئو

11

Using Responses in Guzzle
Using PSR-7 with Guzzle
15
What Is PSR 7 (نمایش رایگان)
ویدئو

17
PSR 7 Body and Streams (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو