آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Create your own 2D Mastermind game with the use of the Unity Engine

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Create your own 2D Mastermind game with the use of the Unity Engine:

۰۱-Intro
۰۲-Unity Setup
۰۳-Pearl Basic Setup
۰۴-Drag Pearls
۰۵-Create Playfield
۰۵-Create Playfield
۰۶-Playfield Update
۰۷-Drop Pearls
۰۸-More Pearls
۰۹-Solution Box Setup
۱۰-Create Riddle 1
۱۱-Create Riddle 2
۱۲-Adding Pearls Pearl Fix
۱۳-Creating Protector
۱۴-Dragging Box Variables
۱۵-Hint Box Check Button
۱۶-Set Ids
۱۷-Check Button
۱۸-Black Check 1
۱۹-Show Black Pearls
۲۰-White Check
۲۱-GameManager 1
۲۲-Game Manager 2
۲۳-Win Lose Conditions
۲۴-Win Lose Protector
۲۵-Show Hide Solution Box
۲۶-Show Solution Box by Code
۲۷-Win Lose Panel Setup
۲۸-Coding the Win Panel
۲۹-Show Win Panel
۳۰-Play Timer
۳۱-Win Panel Buttons
۳۲-Calculating Score
۳۳-Menu Navigation
۳۴-Creating a harder mode
۳۵-Impossible Mode
۳۶-Cleaning up
۳۷-Menu Buttons
۳۸-Update Hide Image
۳۹-Conclusion

برای دین تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Create your own 2D Mastermind game
1
Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Unity Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Pearl Basic Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Drag Pearls (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Create Playfield (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Playfield Update (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Drop Pearls (نمایش رایگان)
ویدئو

8
More Pearls (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Solution Box Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Create Riddle 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Create Riddle 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Adding Pearls Pearl Fix (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Creating Protector (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Dragging Box Variables (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Hint Box CheckButton (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Set Ids (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Check Button (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Black Check 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Show Black Pearls (نمایش رایگان)
ویدئو

20
White Check (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Game Manager 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Game Manager 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Win Lose Conditions (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Win Lose Protector (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Show Hide Solution Box (نمایش رایگان)
ویدئو

26

27
Win Lose Panel Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Coding the Win Panel (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Show Win Panel (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Play Timer (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Win Panel Buttons (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Calculating Score (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Menu Navigation (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Creating a harder mode (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Impossible Mode (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Cleaning up (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Menu Buttons (نمایش رایگان)
ویدئو

38
Update HideImage (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو