آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Error Handling in C with Exceptions

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
Error Handling in C with Exceptions:
Course Overview:
۰۱ – Course Overview
Understanding the Importance of Error Handling:
۰۱ – Introduction
۰۲ – Course Overview
۰۳ – Why Handle Errors
۰۴ – Error Handling Using Error Codes
۰۵ – Why Exceptions
۰۶ – What Is an Exception
۰۷ – Summary
Understanding the Exception Class Hierarchy:
۰۱ – Introduction
۰۲ – What Does an Exception Represent
۰۳ – The Exception Class Hierarchy
۰۴ – The System.Exception Base Class
۰۵ – Commonly Used System.Exception Constructors
۰۶ – System.ApplicationException Guidelines
۰۷ – Commonly Encountered Exceptions
۰۸ – Summary
Getting Started with Exceptions:
۰۱ – Introduction
۰۲ – Understanding Exception Handling
۰۳ – Introducing the Try Statement
۰۴ – Demo Code Overview
۰۵ – Causing an Exception
۰۶ – Understanding the Stack Trace
۰۷ – Creating and Throwing an Exception
۰۸ – Getting Started with Exception Catching
۰۹ – Exception Handling Good Practices
۱۰ – Summary
Catching-Throwing-and Rethrowing Exceptions:
۰۱ – Introduction
۰۲ – Throwing Exceptions from Expressions
۰۳ – Catching Different Exception Types with Multiple Catch Blocks
۰۴ – Understanding the Finally Block
۰۵ – Rethrowing Exceptions and Preserving the Stack Trace
۰۶ – Catching and Wrapping Exceptions
۰۷ – Filtering Catch Blocks with Exception Filters
۰۸ – Global Unhandled Exception Handling
۰۹ – Summary
Creating and Using Custom Exceptions:
۰۱ – Introduction
۰۲ – Understanding Custom Exceptions
۰۳ – Defining a Custom CalculationException
۰۴ – Defining a Custom CalculationOperationNotSupportedException
۰۵ – Using Custom Exception Classes
۰۶ – Summary
Writing Automated Tests for Exception Throwing Code:
۰۱ – Introduction
۰۲ – Testing Exceptions with MSTest V2
۰۳ – Testing Exceptions with NUnit
۰۴ – Testing Exceptions with xUnit.net
۰۵ – Summary-Resources-and Further Learning
برای دیدن تمام فیلم ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.
Course Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Understanding the Importance of Error Handling
2
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Why Handle Errors (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Why Exceptions (نمایش رایگان)
ویدئو

7
What Is an Exception (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Understanding the Exception Class Hierarchy
Getting Started with Exceptions
17
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Demo Code Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Causing an Exception (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Creating and Using Custom Exceptions
Writing Automated Tests for Exception Throwing Code