آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Game Clone using Visual C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Game Clone using Visual C #:

۰۱-Lets Build Breakout Game using Visual C

۰۲-Course Overview

۰۳-About Your Instructor

۰۴-Creating the C Project in Visual Studio

۰۵-Adding Background Image

۰۶-Adding The Game Paddle

۰۷-Moving The Game Paddle

۰۸-Adding the Game Ball

۰۹-Animating the Game Ball

۱۰-Detecting Collision With Game Paddle

۱۱-Adding The Game Blocks

۱۲-Drawing Blocks using Graphics

۱۳-Detecting Block Collision with Ball Part 1

۱۴-Detecting Block Collision with Ball Part 2

۱۵-Adding the Game Menu Part 1

۱۶-Adding the Game Menu Part 2

۱۷-Implementing Menu Commands

۱۸-Adding the Game Score

۱۹-Adding Finishing Touches Part 1

۲۰-Adding Finishing Touches Part 2

۲۱-Adding Sounds to our Game

۲۲-Congratulations

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

#Game Clone using Visual C
2
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

3
About Your Instructor (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Adding Background Image (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Adding The Game Paddle (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Moving The Game Paddle (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Adding the Game Ball (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Animating the Game Ball (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Adding The Game Blocks (نمایش رایگان)
ویدئو

15

16

17

18
Adding the Game Score (نمایش رایگان)
ویدئو

21

22
Congratulations (نمایش رایگان)
ویدئو