آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Introduction to iOS Development C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Introduction to iOS Development C#:

Xamarin is white hot in the mobile world because it allows you to build cross-platform mobile apps using tools and languages with which you’re already familiar. In this first in a series of videos on Xamarin.iOS, Xamarin guru Mark Smith provides a working introduction to the world of iOS without Objective-C!

Introduction
Mobile Adoption
Mobile Applications
Mobile App Usage
What is iOS?
iOS Architecture
Development Tools
What is Xamarin.iOS?
Mobile Players
Xamarin Advantages
Application Types
Xamarin Architecture
System Requirements
Installing Xamarin
What You Get
Xamarin Pricing
Xamarin Studio
Creating a Simple iOS Application (Demo)
Adding the Calculator Logic (Demo)
Visual Studio
Visual Studio (Demo)
Editing the info.plist
Icons and Images
Universal App Support
Editing the info.plist (Demo)
Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction to iOS Development with Xamarin and C#