آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Introduction With Expansion C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Introduction With Expansion C #:

Course Review:

۰۱-Course Overview

Introduction To C-Sharp Plug in Development:

۰۲-Module Overview Learning Goals

۰۳-The Autodesk Developer Network Devkit Installation

۰۴-Set up Visual Studio for NET Plug in Development

۰۵-Maya s Module for Distributed Development

۰۶-My First C Maya Plug in Devkit Examples

Maya APL Basicd Applied NET:

۰۷-Module Overview Learning Goals

۰۸-Understanding the Maya API Design

۰۹-Class Types of the Maya API

۱۰-Frequently Used Classes Part 1

۱۱-Frequently Used Classes Part 2

۱۲-Node Attribute Types of the Maya API Part 1

۱۳-Node Attribute Types of the Maya API Part 2

۱۴-Common Attribute Properties Array Attributes Part 1

۱۵-Common Attribute Properties Array Attributes Part 2

۱۶-Benefits and Limitations of NET Plug in Development

Exploring Net plug-ins:

۱۷-Module Overview Learning Goals

۱۸-Making a Linear Interp Dependency Node

۱۹-Making an AE Template for Linear Interp

۲۰-Examining 3 Plug in Types in Maya s Devkit

۲۱-Closing Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Review
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Exploring Net plug ins