آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Linkedin Technical WordPress SEO

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

آیا می خواهید جستوجوی سایت WordPress خود را بهتر کنید یا از محیط داخل به محیط بیرون بهینه سازی کنید؟؟

تکنیک فنی SEO این قابلیت ساختار، کشف وکارایی وسب سایت را افزایش می دهد و سایت را در رتبه ی صدر جستوجو می رساند.

در این دوره می توانید نحوه ی بهبود عناصر نشان داده می شود که شامل:

  • قابلیت استفاده
  • مدیریت رسانه
  • Mobile Friendliness
  • سرعت

در پایان این دوره می توانید پایه ی وب سایت WordPress را بهینه سازی کنید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Linkedin Technical WordPress SEO:
Introduction:
۰۰۱-Drive bigger exposure on organic search
۰۰۲-What to know before getting started

Technical SEO Foundations:
۰۰۳-Exploring SEO for WordPress
۰۰۴-Exploring site architecture

Technical Tools:
۰۰۵-SEO crawler
۰۰۶-Chrome inspector
۰۰۷-Chrome Lighthouse
۰۰۸-Merkle
۰۰۹-Google Search Console

Do It All SEO Plugins:
۰۱۰-Evaluating SEO plugins
۰۱۱-The do it all SEO plugins
۰۱۲-Yoast SEO
۰۱۳-RankMath

Starting With a Crawl:
۰۱۴-The initial crawl
۰۱۵-Fixing page titles
۰۱۶-Review heading tags with Crawler
۰۱۷-Review heading tags with Crawler

Managging Architecture:
۰۱۸-Wordpress architecture with permalinks
۰۱۹-Permalink best practices
۰۲۰-HTTP status codes
۰۲۱-Changing article and page links
۰۲۲-Changing permalink structure
۰۲۳-Managing redirects with regex

HTTPS:
۰۲۴-HTTP vs HTTPS
۰۲۵-Migrating to HTTPS

Robots And Sitemps:
۰۲۶-Robots txt
۰۲۷-Creating robots txt via a plugin
۰۲۸-Creating robots txt via a server
۰۲۹-Testing robots txt
۰۳۰-Sitemaps
۰۳۱-Creating a sitemap with a plugin
۰۳۲-Creating a sitemap manually

Site Hosting:
۰۳۳-Importance of a good host
۰۳۴-Content delivery network
۰۳۵-Setting up Cloudflare on WordPress

Domain Structure:
۰۳۶-Domain structure
۰۳۷-Conforming to www and non www
۰۳۸-Creating www and non www redirects

Canonicals:
۰۳۹-Introduction to canonicals
۰۴۰-Manually configuring canonicals
۰۴۱-Configuring canonicals with RankMath

Schema Or Structured Data:
۰۴۲-Introduction to Schema org
۰۴۳-Inserting structured data or a schema

Image Optimization:
۰۴۴-Reviewing image size
۰۴۵-Using WP Smush to optimize images
۰۴۶-Managing image alt attributes

Speed:
۰۴۷-Mobile friendly test
۰۴۸-Animations
۰۴۹-Measure site performance
۰۵۰-Setting up a cache

Conclusion:
۰۵۱-Next steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Technical SEO Foundations
Technical Tools
5
SEO crawler (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Chrome inspector (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Chrome Lighthouse (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Merkle (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Google Search Console (نمایش رایگان)
ویدئو

Do It All SEO Plugins
10
Evaluating SEO plugins (نمایش رایگان)
ویدئو

11

12
Yoast SEO (نمایش رایگان)
ویدئو

13
RankMath (نمایش رایگان)
ویدئو

Starting With a Crawl
14
The initial crawl (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Fixing page titles (نمایش رایگان)
ویدئو

Managging Architecture
HTTPS
24
HTTP vs HTTPS (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Migrating to HTTPS (نمایش رایگان)
ویدئو

Robots And Sitemps
26
Robots txt (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Testing robots txt (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Sitemaps (نمایش رایگان)
ویدئو

32

Site Hosting
Domain Structure
36
Domain structure (نمایش رایگان)
ویدئو

Canonicals
Schema Or Structured Data
Image Optimization
44
Reviewing image size (نمایش رایگان)
ویدئو

Speed
47
Mobile friendly test (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Animations (نمایش رایگان)
ویدئو

49
Measure site performance (نمایش رایگان)
ویدئو

50
Setting up a cache (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
51
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو