آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Lynda Windows Server 2012 R2 Configure File and Storage Services

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

welcome

XR15 YSK

XR15 FSRM Over view

XR15 Quota Mgmt

XR15 File Screen

XR15 Classification

XR15 File Mgmt Task

 DFS Over view

 DFS Name Space

 DFS Replication

 Troubleshoot DFS

 BitLocker

 Cryptography

 EFS tk1

Audit Pol

Advanced Audit

Next

برای دیدن بقیه ی دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
WYSK (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure File Server Resource Manager (FSRM)
3
XR15 FSRMOverview (نمایش رایگان)
ویدئو

4
XR15 QuotaMgmt (نمایش رایگان)
ویدئو

5
XR15 FileScreen (نمایش رایگان)
ویدئو

6
XR15 Classification (نمایش رایگان)
ویدئو

7
XR15 FileMgmtTask (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure Distributed File System (DFS)
8
DFS Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

9
DFS NameSpace (نمایش رایگان)
ویدئو

10
DFS Replication (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Troubleshoot DFS (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure File and Disk Encryption
12
BitLocker (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Cryptography (نمایش رایگان)
ویدئو

14
EFS tk1 (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure Advanced Audit Policies
15
Audit Pol (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Advanced Audit (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
17
XR15 Next (نمایش رایگان)
ویدئو