آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Windows Server 2016 File Services

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Welcome

What you should know

FSRM overview

FSRM installation

Configure quotas

Configure file screens and reports

Configure classification rules

Configure file management tasks

DFS overview

DFS installation

Configure DFS namespaces

Configure DFS replication

Cryptography

Encrypting files using EFS

Auditing file access

Next step

برای دین بقیه دوره های زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What you should know (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure File Server Resource Manager FSRM
3
FSRM overview (نمایش رایگان)
ویدئو

4
FSRM installation (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Configure quotas (نمایش رایگان)
ویدئو

Configure Distributed File System DFS
9
DFS overview (نمایش رایگان)
ویدئو

10
DFS installation (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Configure DFS namespaces (نمایش رایگان)
ویدئو

12

Keeping Data Secure
13
Cryptography (نمایش رایگان)
ویدئو

14

15
Auditing file access (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
16
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو