آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Mastering Events and Delegates in C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Mastering Events and Delegates in C#:
Introduction:
۰۱-introduction and course overview
۰۲-about the author
۰۳-how to access your working files
Using Delegate:
۰۴-delegates defined
۰۵-employee processing example
۰۶-predefined delegate types
۰۷-lambda expressions
۰۸-delegate arithmetic
۰۹-variance part 1
۱۰-variance part 2
۱۱-delegate targets
Use Event Handlers:
۱۲-event handlers defined
۱۳-making default event handlers
۱۴-making other event handlers
۱۵-removing event handlers
۱۶-event handlers in wpf
۱۷-event handlers in code
Raiseing Events:
۱۸-defining and raising events
۱۹-event parameter standards
۲۰-raising base class events
۲۱-using return parameters
۲۲-event accessors
۲۳-specialized events
Use Routed Events:
۲۴-routed events defined
۲۵-routed event conversion
۲۶-custom routed events
Conclusion:
۲۷-conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
Using Delegate
4
delegates defined (نمایش رایگان)
ویدئو

5

6

7
lambda expressions (نمایش رایگان)
ویدئو

8
delegate arithmetic (نمایش رایگان)
ویدئو

9
variance part 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

10
variance part 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

11
delegate targets (نمایش رایگان)
ویدئو

Use Event Handlers
12
event handlers defined (نمایش رایگان)
ویدئو

14

15
removing event handlers (نمایش رایگان)
ویدئو

16
event handlers in wpf (نمایش رایگان)
ویدئو

17
event handlers in code (نمایش رایگان)
ویدئو

Raiseing Events
18

19

20

21
using return parameters (نمایش رایگان)
ویدئو

22
event accessors (نمایش رایگان)
ویدئو

23
specialized events (نمایش رایگان)
ویدئو

Use Routed Events
24
routed events defined (نمایش رایگان)
ویدئو

25
routed event conversion (نمایش رایگان)
ویدئو

26
custom routed events (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
27
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو