آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

دوره آموزشي PHP Getting Started

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره آموزشي PHP Getting Started

 

Get started PHP

 

زبان برنامه نويسي PHP، يکي از شناخته ترين زبان هاي Web Server ميباشد. در اين دوره آموزشي، شما خواهيد آموخت که پوشش موضوعات مانند, نصب يا کانفيگ يک Web Server، , PHP و کارگزار Mysql Database شروع کنید. ابتدا, یاد می‌گیرید چطور داده‌های فرم را پردازش کنید و بعداً همه چیز را در پایگاه‌داده MySQL ذخیره کنید. سپس, در هنگام برخورد با تله هاب مربوط به امنیت و نحوه اجتناب از حملات مشترک, نحوه مراقبت ویژه را کشف خواهید کرد. با این حال, در پایان این درس, شما مسیر خود را در اطراف PHP خواهید شناخت.

Course Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

What Is PHP?
2
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
About PHP (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Why PHP (نمایش رایگان)
ویدئو

5
PHP Version History (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Installing PHP (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Configuring PHP (نمایش رایگان)
ویدئو

8
A PHP File (نمایش رایگان)
ویدئو

9
PHPs Hello World (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Visual Studio Code (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Documentation (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

PHP Form Basics
13
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

14
GET vs POST (نمایش رایگان)
ویدئو

15
HTTP Verbs in Action (نمایش رایگان)
ویدئو

16
HTML Form Elements (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Processing Form Elements (نمایش رایگان)
ویدئو

18

19
Escaping Form Output (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Setting up a Form (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Accessing Form Data (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Advanced PHP Forms
23
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Validating Form Data (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Prefilling Text Fields (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Prefilling Lists (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Getting Started with MySQL
31
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Prerequisites (نمایش رایگان)
ویدئو

33
phpMyAdmin Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Caveats (نمایش رایگان)
ویدئو

36

37
Preventing SQL Injection (نمایش رایگان)
ویدئو

38
Inserting Data (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Prepared Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

MySQL Database Management with PHP
40
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Reading Data (نمایش رایگان)
ویدئو

42
Updating Data (نمایش رایگان)
ویدئو

43
Deleting Data (نمایش رایگان)
ویدئو

44
Whats Missing (نمایش رایگان)
ویدئو

45
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

More Features and Conclusion
46
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

47
Including PHP Files (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Including HTML Files (نمایش رایگان)
ویدئو

49

50
Verifying Passwords (نمایش رایگان)
ویدئو

51
PHP Session Management (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Storing Session Data (نمایش رایگان)
ویدئو

53
Reading from the Session (نمایش رایگان)
ویدئو