آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Pluralsight C# for Visual Basic .NET Developers

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# for Visual Basic .NET Developers:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره می توانید با برنامه نویسی  Visual Basic آشنا شوید. #C از  Visual Basic بهتر نمی باشد. هردو زبان برنامه نویسی  قدرت بالایی دارند، اما تعداد کاربران با برنامه نویسی #C کار می کنند دیگر به سراغ  Visual Basic نمی روند.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Pluralsight C# for Visual Basic .NET Developers:
Introduction:
۰۰٫Introduction
۰۱٫Translating ‘Hello World’ from Visual Basic to C #
۰۲٫Case Sensitivity in Visual Studio
۰۳٫Summary

Basic C# Syntax:
۰۰٫Introduction
۰۱٫Comments
۰۲٫Data Types
۰۳٫Operators Part 1
۰۴٫Operators Part 2
۰۵٫Operators Modulus and Exponentiation
۰۶٫Nothing vs null
۰۷٫Strings
۰۸٫Logical Statements
۰۹٫Switch Case Statements
۱۰٫Arrays
۱۱٫Iteration Statements
۱۲٫Enums, Keywords, Exception Management, With & Type Coercion
۱۳٫Summary

Classes, Interfaces and Inheritance:
۰۰٫Introduction
۰۱٫Translate A Class from VB.NET to C #
۰۲٫Access Modifier Equivalents
۰۳٫Creating A Class from Scratch
۰۴٫Properties (basics)
۰۵٫Properties (read-only & write-only)
۰۶٫Constructors
۰۷٫Destructor
۰۸٫Methods
۰۹٫Creating A Base Type
۱۰٫Creating A Sub Type
۱۱٫Interfaces Overview
۱۲٫Interfaces Implicit vs. Explicit Implementation
۱۳٫Interfaces Re-implementation
۱۴٫Interfaces Implementing Many Interfaces
۱۵٫Interfaces Same Name, Different Return Type
۱۶٫Casting and Conversion Operators
۱۷٫Parenthesis and ‘as’ Operators
۱۸٫Using The Convert Class and Type Structs
۱۹٫Reference and Out Parameters
۲۰٫Param Arrays
۲۱٫Summary

Generics, Delegates, Events and Lambdas:
۰۰٫Introduction and Generics
۰۱٫Delegates
۰۲٫Events
۰۳٫Lambdas
۰۴٫Summary

Completing the Transition:
۰۰٫Introduction and 5 More Syntax Differences
۰۱٫C# Default Snippets Part 1
۰۲٫C# Default Snippets Part 2
۰۳٫Visual Basic My Namespace Demo
۰۴٫C# Equivalents
۰۵٫Referencing My Namespace in C #
۰۶٫Using My Namespace Classes in C #
۰۷٫Mimicking My Namespace with A Singleton in C #
۰۸٫Summary

Automating Conversion:
۰۰٫Introduction
۰۱٫Demonstration of Code Converter
۰۲٫Basic Setup
۰۳٫Stubbing out The Base Functionality
۰۴٫Defining Interfaces
۰۵٫Implementing The Conversion Web Service
۰۶٫Implementing The Code File Class
۰۷٫Implementing Events on The Converter Class
۰۸٫Implementing Methods on The Converter Class Part 1
۰۹٫Implementing Methods on The Converter Class Part 2
۱۰٫Implementing The Configuration class
۱۱٫Bringing it All Together in The Console Application
۱۲٫Completed Demonstration
۱۳٫Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Basic C# Syntax
5
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Comments (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Data Types (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Operators Part 1 (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Operators Part 2 (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Nothing vs null (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Strings (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Logical Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Switch Case Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Iteration Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Classes, Interfaces and Inheritance
19
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

21

23
(Properties (basics (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Constructors (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Destructor (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Methods (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Creating A Base Type (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Creating A Sub Type (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Interfaces Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

32

38

39
Param Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Generics, Delegates, Events and Lambdas
41

42
Delegates (نمایش رایگان)
ویدئو

43
Events (نمایش رایگان)
ویدئو

44
Lambdas (نمایش رایگان)
ویدئو

45
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Completing the Transition