آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Pluralsight Communicating and Documenting Security Incidents

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Pluralsight Communicating and Documenting Security Incidents:

Course Overview

Module Overview

What Communication Means

What Documenting Means

Mandatory Reporting Regulations

Module Summary

Module Overview

Communication Channels and Triage

Real-world Examples

Escalation

When an Event Becomes an Incident

The Traffic Light Protocol (TLP)

Module Summary

Module Overview

Essential Data Elements

Communicating Techniques

Office Breach Notifications

Non-incident Communication

Module Summary

Module Overview

Capturing Evidence

Real-world Examples

Module Summary

برای دیدن بقیه ی دوره های زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Importance of Documenting and Communicating Security Incidents
2
Module Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

3
What Communication Means (نمایش رایگان)
ویدئو

4
What Documenting Means (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Module Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Communicating and Documenting in Incident Response
7
Module Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Real world Examples (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Escalation (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Module Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Communicating Techniques
14
Module Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Essential Data Elements (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Communicating Techniques (نمایش رایگان)
ویدئو

17

18

19
Module Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Capturing Evidence and Real-world Examples
20
Module Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Capturing Evidence (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Real-world Examples (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Module Summary (نمایش رایگان)
ویدئو