آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Pluralsight MonoTouch

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

MonoTouch:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به صورتی توسط زبان برنامه نویسی C# بتوانید برنامه های کاربردی مانند IOS و Android را پیاده سازی کنید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Pluralsight MonoTouch:

MonoTouch Overview:
۰۱-Course Overview
۰۲-iOS Course Recommendation
۰۳-Introduction
۰۴-What is MonoTouch
۰۵-How MonoTouch Works
۰۶-MonoTouch Flow
۰۷-Why MonoTouch
۰۸-Summary

Setting Up Your Dev Environment:
۰۱-Introduction
۰۲-Prerequisites
۰۳-Installing Mono
۰۴-Installing Mono Develop
۰۵-Installing Mono Touch
۰۶-Hello World
۰۷-Summary

View Controller:
۰۱-Introduction
۰۲-How Views Work
۰۳-Steps For Working With Views
۰۴-Outlets
۰۵-Actions
۰۶-Outlet Events
۰۷-Digging Deeper
۰۸-Dynamic Views
۰۹-Summary

Application Settings:
۰۱-Introduction
۰۲-Settings Overview
۰۳-Setup
۰۴-Creating the Settings File
۰۵-Retrieving Settings
۰۶-Using plutil
۰۷-Saving Settings
۰۸-Defaults
۰۹-Summary

Navigation:
۰۱-Introduction
۰۲-Basic of Navigation
۰۳-Basic Views
۰۴-Bread Crumb Navigation UI
۰۵-Bread Crumb Navigation Code
۰۶-Tabs
۰۷-Modals
۰۸-Summary

Action Sheets and Alerts:
۰۱-Introduction
۰۲-Overview
۰۳-Creating an Alert
۰۴-Responding to an Alert
۰۵-Creating an Action Sheet
۰۶-Responding to an Action Sheet
۰۷-Summary

Table Views:
۰۱-Introduction
۰۲-Overview
۰۳-Delegates
۰۴-Basic Table View
۰۵-Selecting a Row
۰۶-Grouping
۰۷-Customizing
۰۸-Summary

Deployment:
۰۱-Introduction
۰۲-Overview
۰۳-Creating a Provisioning Profile
۰۴-Install Profile
۰۵-Setup Project to use Profile
۰۶-App Icons
۰۷-Building
۰۸-iTunes Connect
۰۹-Uploading App
۱۰-Summary

XCode 4 and More:
۰۱-Introduction
۰۲-XCode 4
۰۳-No XCode
۰۴-Visual Studio Overview
۰۵-Visual Studio
۰۶-Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

MonoTouch Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

2

3
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

4
What is MonoTouch (نمایش رایگان)
ویدئو

5
How MonoTouch Works (نمایش رایگان)
ویدئو

6
MonoTouch Flow (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Why MonoTouch (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Setting Up Your Dev Environment
9
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Prerequisites (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Installing Mono (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Installing Mono Develop (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Installing Mono Touch (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Hello World (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

View Controller
16
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

17
How Views Work (نمایش رایگان)
ویدئو

18

19
Outlets (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Actions (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Outlet Events (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Digging Deeper (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Dynamic Views (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Application Settings
25
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Settings Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

28

29
Retrieving Settings (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Using plutil (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Saving Settings (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Defaults (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Navigation
34
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Basic of Navigation (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Basic Views (نمایش رایگان)
ویدئو

37

38

39
Tabs (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Modals (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Action Sheets and Alerts
42
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

43
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

44
Creating an Alert (نمایش رایگان)
ویدئو

45
Responding to an Alert (نمایش رایگان)
ویدئو

46
Creating an Action Sheet (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Table Views
49
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

50
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

51
Delegates (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Basic Table View (نمایش رایگان)
ویدئو

53
Selecting a Row (نمایش رایگان)
ویدئو

54
Grouping (نمایش رایگان)
ویدئو

55
Customizing (نمایش رایگان)
ویدئو

56
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Deployment
57
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

58
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

60
Install Profile (نمایش رایگان)
ویدئو

61

62
App Icons (نمایش رایگان)
ویدئو

63
Building (نمایش رایگان)
ویدئو

64
iTunes Connect (نمایش رایگان)
ویدئو

65
Uploading App (نمایش رایگان)
ویدئو

66
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

XCode 4 and More
67
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

68
XCode 4 (نمایش رایگان)
ویدئو

69
No XCode (نمایش رایگان)
ویدئو

70
Visual Studio Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

71
Visual Studio (نمایش رایگان)
ویدئو

72
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو