آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

SOLID Principles for C# Developers

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

SOLID Principles for C# Developers:

Course Overview:

۰۱-course overview

Single Responsibility Principle:

۰۲-introducing solid

۰۳-defining the single responsibility principle

۰۴-coupling cohesion and concerns

۰۵-demo ratingengine insurance sample

۰۶-problem analysis

۰۷-applying srp to ratingengine

۰۸-key takeaways and summary

Open & Closed:

۰۹-definition and overview

۱۰-benefits of ocp

۱۱-balancing abstraction and concreteness

۱۲-typical approaches to ocp

۱۳-prefer new classes for new behavior

۱۴-demo applying ocp to ratingengine

۱۵-applying ocp to package design

۱۶-key takeaways and summary

Liskov Substitution Principle:

۱۷-defining the liskov substitution principle

۱۸-the problem with basic is a inheritance

۱۹-detecting lsp violations in your code

۲۰-fixing lsp violations

۲۱-applying lsp to ardalisrating

۲۲-key takeaways and summary

Interface Separation Principle:

۲۳-defining the interface segregation principle

۲۴-the problem with isp violations

۲۵-detecting isp violations in your code

۲۶-fixing isp violations

۲۷-demo applying isp to ardalisrating sample

۲۸-key takeaways and summary

Dependence Inversion Principle(Dependency Inversion):

۲۹-defining the dependency inversion principle

۳۰-properly structuring your dependencies

۳۱-demo applying dip to ardalisrating sample

۳۲-organizing and extending your solid project

۳۳-key takeaways and summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Overview
1
course overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Single Responsibility Principle
Open & Closed
Liskov Substitution Principle
Interface Separation Principle
Dependence Inversion Principle(Dependency Inversion)