آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Spring Framework: Overview of Spring Data

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Spring Framework: بررسي داده هاي Spring

 

در دوره Spring Framework: Overview of Spring Data ، با نحوه استفاده از Spring Data برای دسترسی راحت تر به داده هاي spring، آشنا خواهید شد. شما ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از Spring Boot Starter به راحتی یک پروژه Spring Data را تنظیم کنید. در مرحله بعد ، خواهید فهمید که چگونه از مخازن Spring Data برای جستجوی راحت داده ها به روش اگنوستیک ذخیره داده استفاده کنید. سرانجام ، نحوه مدیریت معاملات با استفاده از Spring را کشف خواهید کرد. پس از پایان این دوره ، مهارت و دانش Spring Data مورد نیاز برای شروع کار با هر ماژول Spring Data را خواهید داشت.

 

Writing data access code often involves lots of boilerplate, most of which tends to be inconsistent across different types of data stores. In this course, Spring Framework: Overview of Spring Data, you’ll learn about how Spring Data can be used to make data access easier. First, you’ll learn how to easily set up a Spring Data project using a Spring Boot Starter. Next, you’ll discover how to use Spring Data repositories to easily query data in a data-store agnostic manner. Finally, you’ll explore how to manage transactions using Spring. When you’re finished with this course, you’ll have the skills and knowledge of Spring Data needed to get started with any Spring Data module.

Course Overview
1
(نمایش رایگان)
ویدئو

What Is Spring Data
2
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Why Spring Data (نمایش رایگان)
ویدئو

5

6
Demo Project Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Querying Data with the Repository Interface
9
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Repository Pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Repository Hierarchy (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Crud Repository (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Demo Crud (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Derived Queries (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Demo Derived Queries (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Paging and Sorting (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Demo Paging and Sorting (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Swapping Modules (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Demo Swapping Modules (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Custom Implementation (نمایش رایگان)
ویدئو

21

22
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with Transactions
23
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Spring Transactions (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Demo Transactions (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو