آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Spring Integration: Message System Design Patterns

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Spring Integration: الگو هاي طراحي سيستم Message

 

Spring Integration الگو هاي طراحي سيستم Message

 

در این دوره ، Spring Integration: Message System Design Patterns ، ابتدا با الگوهای طراحی ساخت پیام و زمان استفاده از آنها آشنا خواهید شد. در مرحله بعدی ، کانال های مختلف پیام رسانی را که Spring Integration فراهم می کند و نحوه پیاده سازی آنها در برنامه های خود را کشف خواهید کرد. سرانجام ، شما نحوه رسیدگی به خطاها را کشف خواهید کرد ، هم برای موارد استفاده از پیامرسانی ساده و هم برای موارد استفاده از پیامرسانی ناهمزمان پیچیده تر. پس از اتمام این دوره ، مهارت و دانش لازم را برای اتخاذ بهترین الگوها و کانالهای طراحی پیام برای کلیه نیازهای تجاری خود خواهید داشت. در پایان این دوره ، شما می توانید بهترین الگوی طراحی پیام رسانی را انتخاب کنید و مناسب ترین نوع کانال پیام رسانی را برای پاسخگویی به نیازهای تجاری خود انتخاب کنید. 

Coure Overview
1
Coure Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Designing Messages for a Messaging Solution
2
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Command Message Pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Document Message Pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Event Message Pattern (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو

Designing a Message Channel Strategy for a Messaging Solution
9
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

10

11
Queue Channel (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Priority Channel (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Rendezvous Channel (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Direct Channel (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Executor Channel (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو

Design an Error Handling Strategy for Different Integration Scenarios
17
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Custom Error Channels (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Dead Letter Channels (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو