آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

TeamTreeHouse WordPress Theme Development Course

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress Theme Development Course:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به چه صورتی توسعه WordPress شامل استفاده از HTML، CSS، PHP و JavaScript برای Siteهای پویا WordPress استفاده می شود. یک نمونه ی اولیه HTML / CSS / JS شروع می شود و تبدیل همه ی موارد به WordPress خواهید رفت. Themeایجاد شده در این دوره ناوبری واکنش گرا، قالب های صفحه و وبلاگ، انواع پست سفارشی و حتی مناطق ویجت را پوشش داده می شود.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

TeamTreeHouse WordPress Theme Development Course:
Starting a WordPress Theme:
۰۱-WordPress Theme Development Course Overview
۰۲-Where WordPress Themes Live
۰۳-The WordPress Template Hierarchy
۰۴-Setting Up A WordPress Theme Folder
۰۵-Activating a WordPress Theme

Working with CSS and JS in WordPress Themes:
۰۱-Porting Over Static Template CSS
۰۲-Adding CSS to a Theme Via the functions.php File
۰۳-How to Link to JS from functions.php File

WordPress Header and Footer Templates:
۰۱-The header.php and footer.php Files
۰۲-Porting existing headers and footers into WordPress

The WordPress Loop:
۰۱-An Explanation of the WordPress Loop
۰۲-Adding the Loop to the index.php File
۰۳-Common WordPress Functions Used with the Loop

Building Page Templates in WordPress:
۰۱-The page.php File
۰۲-Creating Custom Page Templates in WordPress

Building Out WordPress Navigation:
۰۱-The wp_nav_menu Function
۰۲-Coding A Basic Navigation in WordPress

Custom Post Type Templates in WordPress:
۰۱-Coding Your Own Custom Post Type Templates
۰۲-The WP_Query Function
۰۳-The Portfolio Homepage.m
۰۴-The Portfolio Single Page

Adding a Blog to a WordPress Theme:
۰۱-Setting up the Blog Homepage
۰۲-Coding the Blog Homepage
۰۳-The single.php Page
۰۴-Adding Comments to a Template
۰۵-A Catch All Archives Page

Custom Homepage Templates in WordPress:
۰۱-A Static Homepage Template
۰۰۲-A Blog Listing Homepage

Finishing Your WordPress Theme:
۰۱-Adding Widget Areas to a WordPress Theme
۰۲-Adding Shortcodes to Your Theme
۰۳-Testing Your WordPress Theme
۰۴-WordPress Theme Development Next Steps

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Starting a WordPress Theme
Working with CSS and JS in WordPress Themes
WordPress Header and Footer Templates
Building Page Templates in WordPress
Building Out WordPress Navigation
Custom Post Type Templates in WordPress
Adding a Blog to a WordPress Theme
22

23
Coding the Blog Homepage (نمایش رایگان)
ویدئو

24
The single.php Page (نمایش رایگان)
ویدئو

26

Custom Homepage Templates in WordPress
27

28
A Blog Listing Homepage (نمایش رایگان)
ویدئو

Finishing Your WordPress Theme