آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy C# Basics for Beginners Learn C# Fundamentals by Coding

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

C# Basics for Beginners Learn C# Fundamentals by Coding:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره برای کاربران میتذی می باشد و می توانند از طریق این دوره انواع برنانه های کاربردی و مبانی برنامه نویسی #C را یاد بگیرند. می توانید نحوه ی کار با فایل ها و دایرکتوری، کار با تاریخ و زمان، نحوه اشکال زدایی و تست برنامه های کاربردی را یاد بگیرید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy Csharp Basics for Beginners Learn Csharp Fundamentals by Coding:
Introduction:
۰۱-What is this Course
۰۲-About Me
۰۳-My Promise to You

Introduction to C and .NET Framework:
۰۴-Introduction
۰۵-C vs .NET
۰۶-What is CLR
۰۷-Architecture of .NET Applications
۰۸-Our First C Application

Primitive Types and Expressions:
۰۹-Introduction
۱۰-Variables and Constants
۱۱-Overflowing
۱۲-Scope
۱۳-Demo Variables and Constants
۱۴-Type Conversion
۱۵-Demo Type Conversion
۱۶-Operators
۱۷-Demo Operators
۱۸-Comments
۱۹-Summary

Non Primitive Types:
۲۰-Introduction
۲۱-Classes
۲۲-Demo Classes
۲۳-Structs
۲۴-Arrays
۲۵-Demo Arrays
۲۶-Strings
۲۷-Demo Strings
۲۸-Enums
۲۹-Demo Enums
۳۰-Reference Types and Value Types
۳۱-Demo Reference Types and Value Types
۳۲-Demo Reference Types and Value Types
۳۳-Summary

Control Flow:
۳۴-Introduction
۳۵-Conditional Statements
۳۶-Demo If Else and Switch Case
۳۷-Iteration Statements
۳۸-Demo For Loops
۳۹-Demo Foreach Loops
۴۰-Demo While Loops
۴۱-Random Class
۴۲-Summary

Arrays and Lists:
۴۳-Introduction
۴۴-Arrays
۴۵-Demo Arrays
۴۶-Lists
۴۷-Demo Lists
۴۸-Summary

Working with Dates:
۴۹-Introduction
۵۰-DateTime
۵۱-TimeSpan
۵۲-Summary

Working with Text:
۵۳-Introduction
۵۴-String
۵۵-Demo String
۵۶-Live Coding Summarising Text
۵۷-StringBuilder
۵۸-Demo StringBuilder
۵۹-Procedural Programming
۶۰-Summary

Working with Files:
۶۱-Introduction
۹۶۲-System.IO Namespace
۶۳-Demo File and FileInfo
۶۴-Demo Directory and DirectoryInfo
۶۵-Demo Path
۶۶-Summary

Debugging Applications:
۶۷-Introduction
۶۸-Debugging Tools in Visual Studio
۶۹-Removing Side Effects
۷۰-Defensive Programming
۷۱-Call Stack Window
۷۲-Locals and Autos Windows
۷۳-Summar

What s Next:
۷۴-What s Next
۷۵-Final Words

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
What is this Course (نمایش رایگان)
ویدئو

2
About Me (نمایش رایگان)
ویدئو

3
My Promise to You (نمایش رایگان)
ویدئو

Introduction to C and .NET Framework
4
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

5
C vs .NET (نمایش رایگان)
ویدئو

6
What is CLR (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Our First C Application (نمایش رایگان)
ویدئو

Primitive Types and Expressions
9
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Variables and Constants (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Overflowing (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Scope (نمایش رایگان)
ویدئو

13

14
Type Conversion (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Demo Type Conversion (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Operators (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Demo Operators (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Comments (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Non Primitive Types
20
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Classes (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Demo Classes (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Structs (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Demo Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Strings (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Demo Strings (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Enums (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Demo Enums (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Control Flow
34
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Conditional Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

36

37
Iteration Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

38
Demo For Loops (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Demo Foreach Loops (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Demo While Loops (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Random Class (نمایش رایگان)
ویدئو

42
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Arrays and Lists
43
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

44
Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

45
Demo Arrays (نمایش رایگان)
ویدئو

46
Lists (نمایش رایگان)
ویدئو

47
Demo Lists (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with Dates
49
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

50
DateTime (نمایش رایگان)
ویدئو

51
TimeSpan (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with Text
53
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

54
String (نمایش رایگان)
ویدئو

55
Demo String (نمایش رایگان)
ویدئو

56

57
StringBuilder (نمایش رایگان)
ویدئو

58
Demo StringBuilder (نمایش رایگان)
ویدئو

59
Procedural Programming (نمایش رایگان)
ویدئو

60
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Working with Files
61
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

62
System.IO Namespace (نمایش رایگان)
ویدئو

63
Demo File and FileInfo (نمایش رایگان)
ویدئو

65
Demo Path (نمایش رایگان)
ویدئو

66
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Debugging Applications
67
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

69
Removing Side Effects (نمایش رایگان)
ویدئو

70
Defensive Programming (نمایش رایگان)
ویدئو

71
Call Stack Window (نمایش رایگان)
ویدئو

72
Locals and Autos Windows (نمایش رایگان)
ویدئو

73
Summar (نمایش رایگان)
ویدئو

What s Next
74
What s Next (نمایش رایگان)
ویدئو

75
Final Words (نمایش رایگان)
ویدئو