آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy WordPress Marketing Beginners WordPress Blueprint

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress Marketing Beginners WordPress Blueprint:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy WordPress Marketing Beginners WordPress Blueprint:
WordPress 101:
۱-Welcome Plus To Plus WordPress Plus Wizard
۲-Welcome To WordPress Wizard
۳-Plus Hosting Plus And Plus Domain
۴-Set Up Your Website
۵-Plus Key word Plus Research
۶-Keyword Research
۷-Plus Add Plus WordPress
۸-Add WordPress
۹-Plus General Plus Settings
۱۰-General Settings
۱۱-۵Plus About Plus Me Plus Page
۱۲-About Me Page
۱۳-Plus Your Plus First Plus Post
۱۴-Your First Post
۱۵-Add Your Theme

WordPress Plugins:
۱-SEO Plugin
۲-Plus SEO Plus Plugin
۳-Plus Google Plus Analytics
۴-Google Analytics
۵-Plus Google Plus Privacy PlusPolicy
۶-Google Privacy
۷-Plus Mobile PlusPlugin
۸-Mobile Plugin
۹-Plus Google PlusSitemap
۱۰-Google Sitemap
۱۱-Plus Facebook PlusPlugin
۱۲-Facebook Plugin
۱۳-Plus Google Plus Translate
۱۴-Google Translate

WordPress Social:
۱-Plus FBP lusWordpress Plus Plugins
۲-FB WordPress Plugins
۳-Plus Configuring Plus Simple PlusF BPlus Connect
۴-Configuring Simple Facebook Connect
۵-Plus Social Plus Posting
۶-Social Posting
۷-Plus FBP lusPage PlusWidget
۸-FanPage Widget
۹-Plus Aweber Plus Widget
۱۰-Email Marketing Widget
۱۱-Plus Twitter Plus Blog Plus Integration
۱۲-Twitter Integration
۱۳-Plus Twitter Plus Follow PlusButton
۱۴-Twitter Follow Button

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

WordPress 101
2

4
Set Up Your Website (نمایش رایگان)
ویدئو

5

6
Keyword Research (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Plus Add Plus Wordpress (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Add Wordpress (نمایش رایگان)
ویدئو

9

10
General Settings (نمایش رایگان)
ویدئو

11

12
About Me Page (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Your First Post (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Add Your Theme (نمایش رایگان)
ویدئو

Wordpress Plugins
16
SEO Plugin (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Plus SEO Plus Plugin (نمایش رایگان)
ویدئو

18

19
Google Analytics (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Google Privacy (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Plus Mobile PlusPlugin (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Mobile Plugin (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Plus Google PlusSitemap (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Google Sitemap (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Plus Facebook PlusPlugin (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Facebook Plugin (نمایش رایگان)
ویدئو

28

29
Google Translate (نمایش رایگان)
ویدئو

WordPress Social
31
FB Wordpress Plugins (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Plus Social Plus Posting (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Social Posting (نمایش رایگان)
ویدئو

36

37
FanPage Widget (نمایش رایگان)
ویدئو

38
Plus Aweber Plus Widget (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Email Marketing Widget (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Twitter Integration (نمایش رایگان)
ویدئو

43
Twitter Follow Button (نمایش رایگان)
ویدئو