آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Unit Testing in C# Course

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Unit Testing in C# Course:

Unit Testing:
۰۱-What is Unit Testing
۰۲-Unit Testing vs Functional Testing
۰۳-Why Unit Test
۰۴-Review Treehouse Defense
۰۵-xUnit.net Unit Test Framework

Writing Unit Tests:
۰۱-Our First Test
۰۲-Running Tests
۰۳-Test Cases
۰۴-Testing for Exceptions
۰۵-Debugging Tests

Test Driven Development:
۰۱-What is Test Driven Development
۰۲-Red
۰۳-Green
۰۴-Refactor
۰۵-TDD Workflow
۰۶-TDD Workflow Continuous Integration.

What To Test:
۰۱-Isolation Testing
۰۲-How Much To Test
۰۳-Code Coverage
۰۴-Other Types of Testing
۰۵-Wrapup

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Unit Testing
1
What is Unit Testing (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Why Unit Test (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Review Treehouse Defense (نمایش رایگان)
ویدئو

Writing Unit Tests
6
Our First Test (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Running Tests (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Test Cases (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Testing for Exceptions (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Debugging Tests (نمایش رایگان)
ویدئو

Test Driven Development
12
Red (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Green (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Refactor (نمایش رایگان)
ویدئو

15
TDD Workflow (نمایش رایگان)
ویدئو

What To Test
17
Isolation Testing (نمایش رایگان)
ویدئو

18
How Much To Test (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Code Coverage (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Other Types of Testing (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Wrapup (نمایش رایگان)
ویدئو