آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Visual Studio -The Basic C# Course

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Visual Studio -The Basic C# Course:
۰۱ Introduction-2
۰۲ Download and Installation
۰۳ The IDE tour and Hello World
۰۴ String and Char Variables
۰۵ Number Variables and Math Functions
۰۶ Real Number Variable Types
۰۷ Variable and Data Converting
۰۸ If Statements and Operators
۰۹ Nested If Statements and Additional Operators
۱۰ The While Loop
۱۱ The For Loop
۱۲ Receiving User Input
۱۳ Project Discussion
۱۴ Project Answer
۱۵ Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Visual Studio -The Basic C# Course
1
Introduction-2 (نمایش رایگان)
ویدئو

2

4

6

8

10
The While Loop (نمایش رایگان)
ویدئو

11
The For Loop (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Receiving User Input (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Project Discussion (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Project Answer (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو