آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Xamarin Code Once on C#Build Android AND iOS Apps

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Xamarin Code Once on C#- Build Android AND iOS Apps:

۰۰۱-Introduction to the Course
۰۰۲-Intro Welcome
۰۰۳-Intro What is Xamarin
۰۰۴-Intro Xamarin Test Cloud
۰۰۵-Intro Xamarin Insights
۰۰۶-Intro Xamarin Platform
۰۰۷-Xamarin Platform The C Language
۰۰۸-Xamarin Platform Sharing Code Between Platforms
۰۰۹-Xamarin Platform The IDE to use
۰۱۰-Getting Ready Downloading the Tools
۰۱۱-Getting Ready Xamarin Studio on Mac OS X
۰۱۲-Getting Ready Installing on a Mac
۰۱۳-Getting Ready Visual Studio on Windows
۰۱۴-Getting Ready Installing on a PC
۰۱۵-Getting Ready Resources
۰۱۶-Version Control with VS and Github Getting Ready
۰۱۷-Version Control with VS and Github Sync from Visual Studio
۰۱۸-Version Control with VS and Github Sync Code to Mac Computer
۰۱۹-Version Control with VS and Github Syncing from Xamarin Studio
۰۲۰-Version Control with VS and Github Sync with Github
۰۲۱-Intro to C Hello World
۰۲۲-Intro to C Variables
۰۲۳-Intro to C Casting
۰۲۴-Intro to C Methods
۰۲۵-Intro to C If Statement
۰۲۶-Intro to C If Else Statement
۰۲۷-Intro to C Switch Statement
۰۲۸-Intro to C Object Oriented Programming
۰۲۹-Intro to C Asynchronous Programming async
۰۳۰-Intro to C Asynchronous Programming await
۰۳۱-iOS with C Creating an App
۰۳۲-iOS with C Defining the UI
۰۳۳-iOS with C Coding the Functionality
۰۳۴-iOS with C Details
۰۳۵-Android with C Creating the App
۰۳۶-Android with C Coding the Functionality
۰۳۷-Android with C Running the app on the Android Emulator
۰۳۸-Challenge 1 The Problem
۰۳۹-Challenge 1 Define the UI
۰۴۰-Challenge 1 Code the Funtionallity
۰۴۱-Challenge 1 Final Touches
۰۴۲-Navigation on Android The UI
۰۴۳-Navigation on Android Coding Navigation
۰۴۴-Navigation on Android Testing On Xamarin Android Player
۰۴۵-Navigation on Android Passing Values Between Activities
۰۴۶-Navigation on iOS The UI
۰۴۷-Navigation on iOS Navigating Between View Controllers
۰۴۸-Navigation on iOS Passing Values Between View Controllers
۰۴۹-Lists on iOS The TableViewController
۰۵۰-Lists on iOS Abstraction into a Class
۰۵۱-Lists on iOS Populate the TableView
۰۵۲-Lists on iOS Creating a Custom TableViewCell
۰۵۳-Lists on Android The UI
۰۵۴-Lists on Android Creating a Custom Layout for the Cell
۰۵۵-Lists on Android Creating a Custom Adapter for the Cell
۰۵۶-Lists on iOS Details Page
۰۵۷-Lists on Android Details Page UI
۰۵۸-Lists on Android Details Page Code
۰۵۹-Challenge 2 The Problem
۰۶۰-Challenge 2 The UI
۰۶۱-Challenge 2 Link With ViewControllers
۰۶۲-Challenge 2 Adding Contacts to the List
۰۶۳-Challenge 2 Listing the Contacts on the TableViewController
۰۶۴-Challenge 2 Contact Details
۰۶۵-Challenge 2 Image Picker
۰۶۶-Challenge 2 Sending Emails
۰۶۷-Sharing Code Shared Project
۰۶۸-Sharing Code Defining the UI
۰۶۹-Sharing Code Code the Functionality
۰۷۰-Sharing Code The Mighty Shared Code
۰۷۱-Sharing Code Accessing Shared Code from iOS
۰۷۲-Sharing Code Accessing Shared Code from Android
۰۷۳-Challenge 3 The Problem
۰۷۴-Challenge 3 The UI
۰۷۵-Challenge 3 The Shared Logic
۰۷۶-Challenge 3 iOS Specific Logic
۰۷۷-Challenge 3 Android Specific Logic
۰۷۸-Mobile Cloud Services Intro to Microsoft Azure
۰۷۹-Mobile Cloud Services Portable Class Libraries
۰۸۰-Mobile Cloud Services Creating the Mobile Service
۰۸۱-Mobile Cloud Services Facebook Login Creating the App
۰۸۲-Mobile Cloud Services Facebook Login App Logic
۰۸۳-Mobile Cloud Services Inserting to Cloud Database Android
۰۸۴-Mobile Cloud Services Inserting to Cloud Database iOS
۰۸۵-Mobile Cloud Services Reading from Cloud Database iOS
۰۸۶-Mobile Cloud Services Reading from Cloud Database Android
۰۸۷-Mobile Cloud Services Displaying Details iOS
۰۸۸-Mobile Cloud Services Displaying Details Android
۰۸۹-Mobile Cloud Services Best Practices
۰۹۰-Better iOS UI Constraints
۰۹۱-Better iOS UI Adding Constraints-
۰۹۲-Better iOS UI More Constraints
۰۹۳-Push Notifications Keychain Access
۰۹۴-Push Notifications Creating a P12 File
۰۹۵-Push Notifications Uploading Certification to Azure
۰۹۶-Push Notifications Creating Provisioning Profile
۰۹۷-Push Notifications Get the App Ready To REceive Push
۰۹۸-Push Notifications Register for Notifications
۰۹۹-Push Notifications Register for tags
۱۰۰-Push Notifications Testing Push Notifications Debug Mode from Azure
۱۰۱-Push Notifications Backend Logic
۱۰۲-Push Notifications Working with Tags
۱۰۳-Challenge 4 The Problem
۱۰۴-Challenge 4 UI Design
۱۰۵-Challenge 4 Hiding the Navigation Bar
۱۰۶-Challenge 4 Changing Navigation Bar Color
۱۰۷-Challenge 4 Making UI Items Round
۱۰۸-Challenge 4 Connecting to a Mobile Service
۱۰۹-Challenge 4 Creating a Facebook App
۱۱۰-Challenge 4 Getting the Facebook Username
۱۱۱-Challenge 4 Login with Facebook
۱۱۲-Challenge 4 Get User Data-git.ir
۱۱۳-Challenge 4 Getting Facebook Profile Picture
۱۱۴-Challenge 4 Displaying User Information
۱۱۵-Challenge 4 Uploading Items to Azure
۱۱۶-Challenge 4 Displaying Posts on TableView
۱۱۷-Challenge 4 Posting to Facebook
۱۱۸-Ultimate Code Sharing A Windows Desktop App
۱۱۹-Ultimate Code Sharing Changes to the Backend Logic
۱۲۰-Ultimate Code Sharing Making the Windows Desktop app Read from Azure
۱۲۱-Ultimate Code Sharing User Controls
۱۲۲-Ultimate Code Sharing Data Binding Wizarding
۱۲۳-Location and Maps Get Location on Android
۱۲۴-Location and Maps Get Location on iOS

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1

2
Intro Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Intro What is Xamarin (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Intro Xamarin Test Cloud (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Intro Xamarin Insights (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Intro Xamarin Platform (نمایش رایگان)
ویدئو

Intro to C
iOS
31

32

34
iOS with C Details (نمایش رایگان)
ویدئو

Challenge
38
Challenge 1 The Problem (نمایش رایگان)
ویدئو

39

41

Challenge
73
Challenge 3 The Problem (نمایش رایگان)
ویدئو

74
Challenge 3 The UI (نمایش رایگان)
ویدئو

75

Better
Location and Maps