دانلود کتاب Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide

تنها کتاب درسی مجاز  Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide برای استفاده در دوره های CCNA 1 و 2 برنامه آکادمی شبکه سیسکو
 
+نقشه ها به برنامه درسی 3.0 اصلاح شده مبتنی بر وب
 
+فصول گسترش یافته در مورد موضوعات دشوار
 
+ CD-ROM گسترده که شامل سوالات تمرینی CCNA، آزمایشگاه‌های الکترونیکی، PhotoZoms و موارد دیگر می‌شود.
 
+فصل های اضافی در دوره آنلاین گنجانده نشده است.
 
برای استفاده در دوره‌های CCNA 1 و 2، این راهنمای همراه مستقیماً به برنامه درسی جدید نگاشت می‌شود و کتاب درسی اصلی دوره در نظر گرفته می‌شود.
 علاوه بر این، کتاب فراتر از دوره مبتنی بر وب با فصول پیشرفته در موضوعات دشوارتر، مانند VLSM، کابل کشی و ripV2 است. CD-ROM همراه شامل بیش از 300 سؤال تمرینی CCNA، فعالیت‌های آزمایشگاه الکترونیکی، PhotoZom تجهیزات و فیلم‌های آموزشی است.
 
نویسندگان، توسعه دهندگان برنامه درسی مبتنی بر وب برای برنامه آکادمی شبکه سیسکو هستند، سوابق آموزشی گسترده ای دارند و در محیط یادگیری آنلاین متخصص هستند.
 
 
 
The only authorized textbook for use in the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 courses
 
Maps to revised 3.0 web-based curriculum
Expanded chapters on difficult topics
Expanded CD-ROM that includes CCNA practice questions, e-Labs, PhotoZooms, and more
Additional chapters not included in the online course
For use within the CCNA 1 and 2 courses, this Companion Guide maps directly to the new curriculum and is considered the core textbook of the course. It presents the students with strong pedagogy and learning aids. In addition, the book goes beyond the web-based course with enhanced chapters on more difficult subjects, such as VLSM, cabling, and ripV2. The companion CD-ROM includes more than 300 CCNA practice questions, e-Lab Activities, PhotoZooms of equipment, and instructional videos.
 
The authors are the developers of the web-based Curriculum for the Cisco Networking Academy Program, have extensive teaching backgrounds, and are experts in the online learning environment.