دانلود کتاب Cisco Switching Black Book

به طور کامل کتاب Cisco Switching Black Book  موضوعات پیشرفته مورد نیاز برای دستیابی به سطح بالایی از دانش جامع سیسکو را پوشش می دهد.
 شامل اطلاعات ارزشمند برای کسانی که برای گواهینامه CCNP تحصیل می کنند، از جمله نکات و نکات، نمونه سوالات بررسی و تمرینات آزمایشگاهی. 
 
با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک کامل برای سوئیچینگ سیسکو همراه با مثال ها و نمودارهای جامع، موضوعات پیچیده را به طور عمیق، در قالب محبوب Black Book مورد بررسی قرار می دهد.
 
 
Thoroughly covers the advanced topics required to achieve a high level of comprehensive Cisco knowledge. Includes valuable information for those studying for the CCNP certification including tips and hints, sample review questions and lab exercises. Explores complex topics in-depth, in the popular Black Book format, using a complete systematic approach to Cisco switching along with comprehensive examples and diagrams.