معرفی کتاب Hands-On Linux For Architects

downlaod Hands-On Linux

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Hands-On Linux For Architects . این کتاب بر مفاهیم آموزش طراحی لینوکس تمرکز کرده است.

معرفي کتاب :

در اين کتاب، همه چيز از اجزا و عملکردهاي لينوکس گرفته تا پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري را پوشش خواهيد داد که به شما در پياده سازي و تنظيم راه حل هاي موثر مبتني بر لينوکس کمک مي کند.

اين کتاب با مروري بر روش طراحي لينوکس شروع مي شود . در مرحله بعد ، شما بر روي مفاهيم اصلي طراحي يک راه حل تمرکز خواهيد کرد. همانطور که پيشرفت مي کنيد، بينش هايي در مورد انواع تصميماتي که بايد هنگام استقرار يک راه حل با کارايي بالا با استفاده از سيستم فايل گلستر (GlusterFS) بگيريد، به دست خواهيد آورد. در فصل هاي بعدي اين کتاب شما را از طريق تکنيک استفاده از Kubernetes به عنوان يک ارکستراتور براي استقرار و مديريت برنامه هاي کاربردي کانتينري راهنمايي مي کند . علاوه بر اين، ياد خواهيد گرفت که چگونه Kubernetes را براي برنامه NGINX خود اعمال و پيکربندي و چگونه يک پشته ELK را که از Elasticsearch، Logstash و Kibana تشکيل شده است را پياده سازي کنيد . در فصل هاي پاياني، شما بر نصب و پيکربندي راه حل Saltstack براي مديريت توزيع هاي مختلف لينوکس تمرکز خواهيد کرد و انواع بهترين شيوه هاي طراحي را بررسي خواهيد کرد.
در پايان اين کتاب، شما با به خوبي آشنا خواهيد شد.

در پايان کتاب، شما جزيي ترين شرايط فني طراحي يک راه حل ، طراحي يک محيط محاسباتي با کارايي بالا براي برنامه‌هاي کاربردي پيچيده را بررسي و همچنين تمام جنبه ها را با جزئيات به منظور پياده سازي و تنظيم راه حل هاي مبتني بر لينوکس منبع باز تجزيه و تحليل خواهيد کرد .

فهرست مطالب :

1: مقدمه اي بر روش شناسي طراحي
2: تعريف ذخيره سازي GlusterFS
3: معماري يک کلاستر ذخيره سازي
4: استفاده از GlusterFS در زيرساخت ابر
5: تجزيه و تحليل عملکرد در يک سيستم گلاستر
6: ايجاد يک معماري خود درماني بسيار در دسترس
7: درک اجزاي اصلي يک خوشه Kubernetes
8: معماري يک خوشه Kubernetes
9: استقرار و پيکربندي Kubernetes
10: نظارت با پشته ELK
11: طراحي پشته ELK
12: استفاده از Elasticsearch، Logstash و Kibana براي مديريت گزارش‌ها
13: حل مشکلات مديريت با راه حل هاي نمکي
14: بهترين شيوه هاي طراحي

آنچه خواهيد آموخت :

مطالعه اصول طراحي زيرساخت و مراحل مربوطه
گسترش مجموعه طراحي فعلي با راه حل هاي مبتني بر لينوکس
راه حل هاي مبتني بر نرم افزار منبع باز را براي بهينه سازي معماري خود کشف کنيد
درک نقش در دسترس بودن بالا و تحمل خطا در طراحي
شناسايي نقش کانتينرها و چگونگي بهبود ادغام مداوم و خطوط لوله استقرار مداوم
با استفاده از به کارگيري بهترين شيوه هاي صنعت ، بينش هايي در مورد بهينه سازي و ساخت طرح هاي انعطاف پذير و بسيار در دسترس را به دست آوريد .


براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

Book Description

It is very important to understand the flexibility of an infrastructure when designing an efficient environment. In this book, you will cover everything from Linux components and functionalities through to hardware and software support, which will help you to implement and tune effective Linux-based solutions.

This book gets started with an overview of Linux design methodology. Next, you will focus on the core concepts of designing a solution. As you progress, you will gain insights into the kinds of decisions you need to make when deploying a high-performance solution using Gluster File System (GlusterFS). In the next set of chapters, the book will guide you through the technique of using Kubernetes as an orchestrator for deploying and managing containerized applications. In addition to this, you will learn how to apply and configure Kubernetes for your NGINX application. You’ll then learn how to implement an ELK stack, which is composed of Elasticsearch, Logstash, and Kibana. In the concluding chapters, you will focus on installing and configuring a Saltstack solution to manage different Linux distributions, and explore a variety of design best practices. By the end of this book, you will be well-versed with designing a high-performing computing environment for complex applications to run on.

By the end of the book, you will have delved inside the most detailed technical conditions of designing a solution, and you will have also dissected every aspect in detail in order to implement and tune open source Linux-based solutions

Table of Contents

1: Introduction to Design Methodology
2: Defining GlusterFS Storage
3: Architecting a Storage Cluster
4: Using GlusterFS on the Cloud Infrastructure
5: Analyzing Performance in a Gluster System
6: Creating a Highly Available Self-Healing Architecture
7: Understanding the Core Components of a Kubernetes Cluster
8: Architecting a Kubernetes Cluster
9: Deploying and Configuring Kubernetes
10: Monitoring with the ELK Stack
11: Designing an ELK Stack
12: Using Elasticsearch, Logstash, and Kibana to Manage Logs
13: Solving Management Problems with Salty Solutions
14: Getting Your Hands Salty
15: Design Best Practices

What You Will Learn

Study the basics of infrastructure design and the steps involved
Expand your current design portfolio with Linux-based solutions
Discover open source software-based solutions to optimize your architecture
Understand the role of high availability and fault tolerance in a resilient design
Identify the role of containers and how they improve your continuous integration and continuous deployment pipelines
Gain insights into optimizing and making resilient and highly available designs by applying industry best practices