دانلود کتاب Microsoft Project 2016 Step by Step

با کتاب Microsoft Project 2016 Step by Step یادگیری آسان است. با Project 2016 کارهای بیشتری را سریع انجام دهید. به هر کجا که به پاسخ نیاز دارید وارد شوید—درس های سریع و اسکرین شات های رنگارنگ به شما نشان می دهد دقیقاً چه کاری را گام به گام انجام دهید.

 

+ به سرعت یک طرح جدید را شروع کنید، لیست وظایف بسازید و منابع را اختصاص دهید

+ برنامه خود را به اشتراک بگذارید و پیشرفت خود را پیگیری کنید

+ جزئیات کار و هزینه را ضبط و تنظیم کنید

+ از نمودارهای گانت و سایر نماها و گزارش ها برای تجسم برنامه های پروژه استفاده کنید

+ منابع را در چندین طرح به اشتراک بگذارید و پروژه ها را ادغام کنید

+ در حالی که پروژه را یاد می گیرید، به بهترین شیوه های مدیریت پروژه مسلط شوید

+ فقط به دنبال کارها و درس های مورد نیاز خود باشید

 

 

This is learning made easy. Get more done quickly with Project 2016. Jump in wherever you need answers–brisk lessons and colorful screenshots show you exactly what to do, step by step.

 

+ Quickly start a new plan, build task lists, and assign resources

+ Share your plan and track your progress

+ Capture and fine-tune work and cost details

+ Use Gantt charts and other views and reports to visualize project schedules

+ Share resources across multiple plans and consolidate projects

+ Master project management best practices while you learn Project

+ Look up just the tasks and lessons you need