دانلود کتاب Introduction to Algorithms

قبل از بوجود آمدن کامپیوترها ، الگوریتم ها وجود داشتند. اکنون که کامپیوترها به وجود آمده اند ، وجود الگوریتم ها بسیار پر رنگ تر ازقبل شده است ،  چرا که در قلب محاسبات کامپیوتری قرار دارند. کتاب حاضر، مقدمه ای است جامع برای آموزش مدرن الگوریتم های کامپیوتری. این کتاب الگوریتم های بسیاری معرفی و آن ها را به صورت عمیق بررسی می کند، ولی با این حال این معرفی طوری است که طراحی و تحلیل آن ها را برای خوانندگان تمام سطوح قابل دسترس است سعی شده است که بدون از دست رفتن عمق بررسی یا دقت ریاضی ، توضیحات به صورت مقدماتی باشد تا برای تمام خوانندگان قابل فهم باشد. هر فصل یک الگوریتم،یک تکنیک طراحی یک حوزه ی کاربرد، یا یک موضوع مربوط را ارائه می کند. الگوریتم ها به زبان انگلیسی و به شکل سودوکد طراحی شده اند تا برای تمام کسانی که به صورت سطحی با برنامه نویسی آشنایی دارند،  قابل فهم باشد . کل کتاب حاوی ۲۲۴ شکل است که نحوه ی اجرای الگوریتم را مشخص می کند. آز آن جایی که کارایی را به عنوان یک معیار طراحی می شناسیم ، تحلیل دقیق زمان اجرای تمام الگوریتم ها را در کتاب گنجانده ایم.

 

Written by top researchers, this text blends theory and practice. It covers the modern topics of parallel algorithms, concurrency and recurrency. A McGraw-Hill/MIT Press collaboration, the text is designed for both the instructor and the student. It offers a flexible organization with self-contained chapters, and it provides an introduction to the necessary mathematical analysis. Introduction to Algorithms contains sections that gently introduce mathematical techniques for students who may need help. This material takes students at an elementary level of mathematical sophistication and raises them to a level allowing them to solve algorithmic problems. Simple, easy-to-do exercises, as well as more thoughtful, step-by-step case-generated problems are included. The book features standard analytic notation and includes trimmed-down, easy-to-read pseudocode.