دانلود کتاب 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions

برای آزمون دانلود کتاب 70-535 Architecting Microsoft Azure Solutions آماده شوید و و به نشان دادن برتری دنیای واقعی خود بر روی پلت فرم کامل ابری بر روی پلت فرم Microsoft Azure (مایکروسافت Azure) کمک کنید.برای معماران و دیگر متخصصان ابری که برای پیشرفت وضعیت خود آماده هستند, مرجع Exam بر تفکر انتقادی و فراست تصمیم‌گیری مورد نیاز برای موفقیت در سطح MCSA تمرکز دارد.

 

بر تخصص سنجیده شده با این اهداف تمرکز کنید:

 

+ طراحی زیرساخت محاسباتی

 

+ طراحی پیاده سازی داده ها

 

+ طراحی پیاده سازی شبکه

 

+ راه حل های امنیت و هویت طراحی کنید

 

+ طراحی راه حل با استفاده از خدمات پلت فرم

 

+ طراحی برای عملیات

 

این مرجع امتحان مایکروسافت:

 

+ پوشش آن را با مهارت های امتحانی سازماندهی می کند

 

+ دارای سناریوهای استراتژیک و چه می‌شود که شما را به چالش بکشد

 

+ شامل فناوری‌ها و سناریوهای DevOps و ترکیبی است

 

+ فرض می‌کنیم که تجربه ساخت زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی بر روی پلتفرم Microsoft Azure را دارید و خدماتی را که ارائه می‌دهد درک می‌کنید.

 

 

Prepare for Microsoft Exam 70-535–and help demonstrate your real-world mastery of architecting complete cloud solutions on the Microsoft Azure platform. Designed for architects and other cloud professionals ready to advance their status, Exam Ref focuses on the critical thinking and decision-making acumen needed for success at the MCSA level. 

Focus on the expertise measured by these objectives: 

  • Design compute infrastructure 
  • Design data implementation 
  • Design networking implementation 
  • Design security and identity solutions 
  • Design solutions by using platform services 
  • Design for operations 

This Microsoft Exam Ref: 

  • Organizes its coverage by exam skills 
  • Features strategic, what-if scenarios to challenge you 
  • Includes DevOps and hybrid technologies and scenarios 
  • Assumes you have experience building infrastructure and applications on the Microsoft Azure platform, and understand the services it offers