محتوای utm
فایروال Kerio Control Software Appliance Installer (ISO)

دانلود فایروال Kerio Control 9.3.3

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی فایروال Kerio Control 9.3.3 امروز برای شما عزیزان نسخه ۹٫۳٫۲ نرم افزار محبوب Kerio Control را برای سیستم عامل محبوب ...
فایروال Kerio Control Software Appliance Installer (ISO)

دانلود نرم افزار Kerio Control 8.2.1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی نرم افزار Kerio Control 8.2.1 نرم افزار Kerio Control چیست؟ Kerio Control یک ابزار مدیریت تهدید برای استفاده آسان و جامع است. ...
فایروال Kerio Control Software Appliance Installer (ISO)

دانلود نرم افزار Kerio Control 8.1.1 Patch 3

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی فایروال kerio Control 8.1.1 (Patch 3) نرم افزار Kerio Control چیست؟ Kerio Control یک ابزار مدیریت تهدید برای استفاده آسان و جامع ...
فایروال Kerio Control Software Appliance Installer (ISO)

دانلود Kerio Control 8.1.1 Patch 1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی فایروال Kerio Control 8.1.1 Patch 1 نرم افزار Kerio Control چیست؟ Kerio Control یک ابزار مدیریت تهدید برای استفاده آسان و جامع ...
فایروال Kerio Control Software Appliance Installer (ISO)

دانلود نرم افزار Kerio Control 8.1.0

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی فایروال Kerio Control 8.1.0 نرم افزار Kerio Control چیست؟ Kerio Control یک ابزار مدیریت تهدید برای استفاده آسان و جامع است. با ...
فایروال Kerio Control Software Appliance Installer (ISO)

دانلود فایروال Kerio Control 8.0.1

مرجع تخصصی نرم افزار های حوزه IT ​ امیدواریم که بتوانیم در موفقیت شما، نقش مهمی را ایفا کنیم معرفی فایروال Kerio Control 8.0.1 نرم افزار Kerio Control چیست؟ Kerio Control یک ابزار مدیریت تهدید برای استفاده آسان و جامع است. با ...