آشنایی با متغیر String (قسمت دوم)

جلسه پنچم (قسمت دوم) : آشنایی با متغیر String

آشنایی با متغیر string

در این جلسه میخواهیم بیشتر با متغیر String آشنا شویم و نکات بیشتری را یاد بگیریم. قبل از مشاهده این آموزش، بر روی این لینک کلیک کنید و جلسه قبل را مطالعه کنید.

 

نکاتی در مورد کاراکتر ها در String :

در سی شارپ، شما نمیتوانید یک رشته را درون یک رشته دیگر قرار دهید. به مثال زیر توجه کنید.

 

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin ” “MyName” ” Makarem”;

}

در مثال بالا، من در بین عبارت “Amin Makarem” ، یک رشته ی دیگر ایجاد کردم به نام My Name، در چنین شرایطی، با خطا روبرو خواهید شد.

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin  “MyName”  Makarem”;
}

string در C#

برای رفع خطا، از علامت \ یا Backslash استفاده میکنیم. همانند زیر:

 

class Program
{
static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin \”MyName\” Makarem”;

}

}

در مورد کاراکتر \ یا Backslash باید بدانید که نمیتوان به تنهایی از این کاراکتر استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید.

کاراکتر backslash در C#

همانطور که مشاهده میکنید، برنامه نمیتواند کاراکتر \ را به عنوان مقدار قبول کند و ایجاد خطا یا Error ایجاد میکند.
برای رفع چنین خطایی، کافیست از کاراکتر @ ، در قبل از ایجاد مقدار استفاده کنیم. همانند زیر:

static void Main(string [] args)
{
string Programing = @” Csharp \ C++ \ Java \ python \ C “;

}

توجه کنید که بین کاراکتر @ و کاراکتر ” نباید فاصله باشد.

static void Main(string [] args)
{
string Programing = @” Csharp \ C++ \ Java \ python \ C “;

}

متصل کردن مقادیر به یکدیگر:

میخواهیم چندین متغیر ایجاد کنیم با استفاده از علامت + آن ها را به هم متصل کنیم. در جلسه قبل، مشابه چنین مثالی را حل کردیم.

اتصال متغیر ها در C#

همانطور که مشاهده میکنید، بین هر رشته، متغیر هایی را که ایجاد کردیم قرار داده ایم

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;
String Age = “۲۲”;

String Personal = ” my Name is ” + Name + ” And My Full Name is ” + LastName + ” and my age is ” + Age + ” Years old “;

}

اکنون با استفاده از دستور ()Console.WriteLine میتوانیم مقدار درونی متغیر Personal را چاپ کنیم.

static void Main(string [] args)
{
string Name = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;
String Age = “۲۲”;

String Personal = ” my Name is ” + Name + ” And My Full Name is ” + LastName + ” and my age is ” + Age + ” Years old “;

Console.WriteLine(Personal);

}

برنامه را اجرا کنید.

فاصله بین دو رشته در C#

همانطور که میبینید، تمامی رشته ها و مقدار درونی متغیرها، برای ما چاپ شد.

میتوانید با استفاده از عبارت (” “) ، بین دو رشته فاصله ایجاد کنید. به مثال زیر توجه کنید.

ابتدا، دو متغیر ایجاد میکنیم به نام FirstName و LastName. داخل هر متغیر نام خود را به صورت رشته قرار دهید.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

}

سپس یک متغیر دیگر ایجاد کنید به نام YourName.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName;

}

درون متغیر YourName، متغیر های FirstName و Lastname را قرار دهید.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName = FisrtName + LastName;

}

سپس با استفاده از دستور ()Console.WriteLineT مقدار مقدار درونی متغیر YourName را چاپ کنید.

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName = FirstName + LastName;
Console.WriteLine(YourName);

}

اکنون اگر برنامه را اجرا کنید، رشته یا مقدار درون متغیر های FirstName و Lastname بدون فاصله از هم، کنار یکدیگر چاپ میشوند. همانند زیر:

microsoft visual studio debug console

رشته یا مقدار درون متغیر های FirstName و Lastname بدون فاصله از هم، کنار یکدیگر چاپ میشوند.

میخواهیم بین این دو مقدار با استفاده از عبارت (” “) فاصله ایجاد کنیم. همانند زیر:

static void main

static void Main(string [] args)
{

string FirstName = “Amin”;
String LastName = “Makarem”;

String YourName = FirstName + (” “) +LastName;

Console.WriteLine(YourName);

}

اکنون اگر برنامه را اجرا کنید، مشاهده میکنید که بین دو مقدار Makarem و Amin فاصله ایجاد شده است. در عبارت (” “)، هرچه بین دو کاراکتر ” ” فاصله ایجاد کنید، فاصله بین دو مقدار Makarem و Amin بیشتر میشود.

در جلسه آینده، با نحوه دریافت ورودی از کاربر (input User) آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *