آشنایی با عملگر ها در #C

جلسه دوازدهم: آشنایی با عملگر ها یا operator در #C

برنامه نویسی #C
 

در این جلسه میخواهیم با operator یا عملگر ها، در زبان برنامه نویسی سی شارپ اشنا شویم. در برنامه نویسی عملگر های زیادی وجود دارد که هر کدام معنی و مفهوم متفاوتی دارد.

با استفاده از عملگر ها میتوانیم، بر روی مقادیر متغیر، عملیاتی را انجام دهیم. عملیاتی مانند ضرب، تقسیم، جمع و . . .

برای مثال، جمع و تفریق نوعی عملیات است که با استفاده از عملگر ( + ) و ( – ) صورت میپذیرد. به نکات پایین توجه کنید تا با انواع عملگر ها آشنا شوید.

 

مثال: با استفاده از عملگر ( + ) میتوانیم دو مقدار را باهم جمع کنیم. همانند زیر: 

مثال ۱:

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 10;
b = 20;
Console.WriteLine(a + b);
}

output: 30

مثال ۲:

static void Main(string[] args)
{
int a, b, c;
a = 8;
b = 12;
c = a + b;
Console.WriteLine(c);
}

output:20

مثال ۳:

static void Main(string[] args)
{
float a, b;
a = 12.5f;
b = 13.75f;
Console.WriteLine(a + b);
}

output:26.25

با استفاده از عملگر ( – ) میتوان عمل تفریق را انجام داد و مقادیر متغیر را از هم کم کرد. 

مثال:

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 100;
b = 35;
Console.WriteLine(a – b);
}

با استفاده از عملگر ( / ) ميتوان مقادير متغير را بر هم تقسيم کرد.

مثال ۱:

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 75;
b = 3;
Console.WriteLine(a/b);
}

outpot: 25

مثال ۲:

static void Main(string[] args)
{
float a, b;
a = 144.256f;
b = 25.56f;
Console.WriteLine(a/b);
}

output: 5.6438184

مثال ۳: در مثال زیر، متغیر a و b را باهم جمع کردیم. سپس پاسخ جمع دو متغیر با استفاده از عملگر ( / ) تقسیم بر مقدار درونی متغیر کردیم. سپس مقدار متغیر h را چاپ میکنیم.

static void Main(string[] args)
{
int a, b, c, h;
a = 10;
b = 20;
c = 30;
h = (a + b) / c;
Console.WriteLine(h);
}

outpot: 1 

با استفاده از عملگر ( * ) میتوانید مقادیر متغیر ها را در هم ضرب کنید. 

مثال:

static void Main(string[] args)
{
float a, b, c;
a = 5;
b = 8;
c = 9;
Console.WriteLine(a*b*c);
}

output: 360

با استفاده از عملگر ( % ) ميتوانيد باقي مانده يک تقسيم را بدست بياوريد.

مثال: در تقسیم زیر، باقی مانده صفر میشود.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 10;
b = 2;
Console.WriteLine(a%b);
}

output: 0

مثال ۲: در تقسیم زیر باقی مانده ۱ میشود.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 7;
b = 2;
Console.WriteLine(a%b);
}

output: 1

با استفاده از عملگر ( ++ )، ميتواني يکي به متغير اضافه کرد. و با استفاده از عملگر ( — ) ميتوان يکي از متغير کم کرد. 

مثال: در مثال زير، يکي از متغير a زياد و يکي از متغير b کم کرديم.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 15;
a++;
b = 20;
b–;
Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
}

output: 16,19

با استفاده از عملگر ( = ) ميتوان مقداري را براي يک متغير اختصاص دهيم يا به عبارتي ديگر يک مقدار را درون متغير قرار دهيم.

مثال: در مثال زير، با استفاده از عملگر ( = ) توانستيم در هر متغير، يک مقدار عددي قرار دهيم.

static void Main(string[] args)
{
int a, b, c;
a = 5;
b = 10;
c = 15;
Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
Console.WriteLine(c);
}

outpot = 5,10,15

بررسي مقادیر توسط عملگر ها:

در ادامه ميخواهيم با عملگر هاي مقايسه اي آشنا بشويم. اين نوع عمگر ها، به صورت دودويي است که دو مقدار را با هم مقايسه ميکند. اين نوع عملگر ها اغلب در دستورات شرطي و حلقه ها استفاده ميشوند که در جلسات آينده با دستورات شرطي و حلقه ها آشنا خواهيم شد. در دستورات شرطي و حلقه ها، با استفاده از عملگر هاي مقايسه اي، برنامه ميتواند مقادير را باهم مقايسه کند، اگر شرايط برقرار بود برنامه اجرا ميشود، اگر برقرار نبود، حلقه متوقف میشود. مقدار a=2 و b=4 را در نظر بگیرید و مثال زیر را بخوانید.

برای مثال عبارت (a<b) برای ما یک شرط تایین کرده است که اگر مقدار متغیر b بزرگ تر از a بود، برنامه پس از بررسی مقادیر a و b، متوجه میشود این شرط درست است و عبارت (a<b) صحیح است.

در مثال هاي زير ما از دستورات شرطي يا حلقه استفاده نکرديم اما ميتوانيم عملگر ها و متغیر ها را درون دستور ()Console.WriteLine بررسی کنيم. اگر شرط درست بود، خروجي ما True ميباشد. اگر شرط غلط بود، خروجي ما False ميباشد. براي اينکه بفهميم نتيجه عملگر مقايسه اي درست است (True) يا غلط(False)، ميتوانيم عبارت را درون دستور ()Console.WriteLine قرار دهيم. برای درک بیشتر این مبحث، به مثال های زیر توجه کنید.

عملگر ( == )، نوعي عملگر مقايسه اي است که دو مقدار را باهم بررسی میکند. اگر مقادير باهم برابر بودند، شرط درست است. 

مثال ۱: در مثال زير، مقدار دو متغير باهم برابر ميباشند. در نتيجه اين شرط درست است و برنامه عبارت True يا صحيح را چاپ ميکند.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 20;
b = 20;
Console.WriteLine(a == b);
}

output= True

مثال ۲ : در مثال زير، مقدار a و b برابر نيست، در نتيجه عبارت False يا غلط براي ما چاپ ميشود.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 36;
b = 15;
Console.WriteLine(a == b);
}

output: ِFalse

عملگر ( =! )، نوعي عملگر شرطي است و بررسي ميکند که اگر دو مقدار باهم برابر نبودند، شرط درست است.

مثال:در عبارت زیر، مقادیر متغیر ها باهم برابر نیستند، در نتیجه این شرط درست است.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 5;
b = 20;
Console.WriteLine(a != b);
}

output: True

در عبارت (a>b) از عملگر ( < ) استفاده شده است. اين عبارت يعني مقدار دروني متغير a بزرگ تر از مقدار دروني b ميباشد.

مثال: در مثال زير، مقدار دروني متغير a برابر با ۳۰ ميباشد و مقدار دروني متغير b برابر با ۱۲ ميباشد. در نتيجه مقدار متغير a بزگتر از b است و عبارت True چاپ ميشود. همانطور که مشاهده ميکنيد خروجي ما True است. يعني عبارت (a>b) برقرار است و صحيح ميباشد.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 30;
b = 12;
Console.WriteLine(a>b);
}

output: True

در عبارت (a<b) از عملگر ( > ) استفاده شده است. اين عبارت يعني مقدار دروني متغير a، کوچکتر از مقدار دروني متغير b ميباشد.

مثال:

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 50;
b = 65;
Console.WriteLine(a<b);
}

output: True

در عبارت (a<= y)، بررسي ميشود که آيا مقدار متغير y بزرگتر از يا مساوي با a قرار دارد يا خير. اگر شرايط بر قرار بود، شرط درست است و خروجي True ميباشد. در غير اين صورت خروجي False است. 

مثال: در مثال زير، متغير a کوچک تر از b ميباشد. در نتيجه شرايط برقرار است.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 50;
b = 70;
Console.WriteLine(a<=b);
}

outpot: True

مثال ۲: در مثال زير، متغير a مساوي با متغير b قرار دارد. در نتيجه شرايط بر قرار است.

static void Main(string[] args)
{
int a, b;
a = 70;
b = 70;
Console.WriteLine(a<=b);
}

output: True

مثال ۳: در مثال زیر، مقدار a بزرگتر از b میباشد. در نتیجه عبارت False چاپ خواهد شد.

 static void Main(string[] args)
}
;int a, b
;a = 70
;b = 65
;Console.WriteLine(a<=b)

}

output: False

پس از اینکه با دستورات شرطی (if) و حلقه ها آشنا شدید. عملگر ها را راحت تر درک خواهید کرد. با ما همراه باشید.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *